Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 705/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-10

W. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2004 r., odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie stacji bazowej P. '[...]' nr [...] na budynku...
[...]., W uzasadnieniu decyzji SKO podzieliło pogląd wyrażony przez organ I instancji, iż budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie stanowi inwestycji celu...

II SA/Łd 1701/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-09-29

. II SA/Łd 1701/02, UZASADNIENIE, Polska Telefonia Komórkowa A Sp. z o.o. w W. złożyła do Starosty [...] wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej cyfrowej...
na budowę stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym., Decyzją z dnia [...] Nr [...], wydaną na podstawie art. 28, art.33 ust. 1 , art. 34...

IV SA 1043/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-08

W. dokonuje zgłoszenia robót przy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, polegających na montażu masztu stalowego o wysokości 7,0m na istniejącym budynku w W. przy ul...
urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej P. na budynku przy ul. [...] w W.., Jak wynika z uzasadnienia decyzji, projektowana inwestycja zalicza się do mogących pogorszyć...

IV SA 910/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-04

[...] stycznia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżona decyzje i utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku kościoła...

II SA/Lu 619/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-14

stacji bazowej telefonii komórkowej [...] (wraz z przyłączem energetycznym) wybudowanej na działkach Nr [...] i [...] w P. W., gm. G., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
na budowę albo zgłoszenia. Organ odwoławczy wyłączył możliwość rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej w sytuacji kiedy inwestycję zrealizowano na podstawie...

II SA/Gd 1814/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-13

marca 2001r., powołując się na przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii...
w [...], którą zezwolono na lokalizację, instalację i eksploatację stacji bazowej sieci telefonii komórkowej przy ulicy F. 1 w [...]. Podstawą tego rozstrzygnięcia było uznanie...

IV SA 565/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] stycznia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania ternu dla stacji bazowej telefonii...
. W uzasadnieniu organ odwołujący uznał sporną inwestycję za typową stację bazową lokalizowaną na istniejących obiektach. Podkreślił, iż rozstrzygnięcie oparte zostało m.in....

II SA/Łd 763/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-07-20

Polskiej Telefonii Komórkowej A, ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...
zagospodarowania przestrzennego, który dla danego terenu przewiduje realizację zabudowy mieszkaniowej. Inwestycje polegające na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Wr 676/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-19

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PTK A na działce...
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...] w L. P. gmina W. M., W dniu [...]Starosta zawiadomił o wszczęciu postępowania w tej sprawie m.in. właścicieli...

II SA/Po 144/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

(Dz.U. Nr 109, poz. 1157) i na podstawie art. 104 kpa - zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej GSM 900 MHz Nr BT 3689...
inwestycji, przez wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w P., w Starostwie oraz w pobliżu projektowanej stacji bazowej. Po wpłynięciu sprzeciwu grupy...
1   Następne >   +2   +5   +10   17