Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Po 688/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-18

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...

III SA/Wa 461/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji orzekającej o odpowiedzialności...
sądowego. 1. Postanowieniem z [...] września 2019 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. (dalej również 'Naczelnik', 'NUS') nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

III SA/Wa 2139/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

'W.' sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
., dalej: 'O.p.'), nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] września 2010 r., określającej W. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako 'Spółka...

II FSK 1975/10 - Wyrok NSA z 2012-04-25

Izby Skarbowej w B. z dnia 12 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby...
. uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 lutego 2010 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...

III SA/Wa 1301/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-11

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
. którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] sierpnia 2010r. W uzasadnieniu postanowienia drugiej instancji powołał się na treść art. 239a...

II FSK 124/19 - Wyrok NSA z 2021-08-25

, że Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego W. nie był organem właściwym miejscowo do wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 7 września...
bowiem wskutek uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej organu I instancji...

III SA/Wa 77/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
Ordynacji podatkowej, rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] września 2010 r. określającej dla 'W.' Sp. z o.o. w W. (dalej 'Spółka', 'Skarżąca...

II FSK 1072/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

o nadaniu nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało wydane z naruszeniem prawa. Tym samym, brak było podstaw do dokonania, w oparciu o nieostateczną...
upatruje w niepoprawności postanowienia NUS z 31 października 2014 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji NUS z 25 lipca 2014 r., które to stało...

I SA/Gd 795/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-02

'A' Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 11 czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
., Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego nadał powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W ocenie organu zaistniała przesłanka...

II FSK 3805/17 - Wyrok NSA z 2018-06-27

r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. sp. z o. o. w S. na rzecz Dyrektora Izby Administracji...
r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Na powyższy wyrok skargę kasacyjną wniosła strona skarżąca i zaskarżyła go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi...
1   Następne >   +2   +5   7