Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 116/06 - Wyrok NSA z 2006-06-30

kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym ostatnim przepisem nakazowi w całości nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji podano między...
w pełni uzasadnia wydanie niniejszego nakazu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż termin wymagalności roszczeń już upłynął, a w interesie społecznym leży...

II SA/Sz 1047/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

gastronomicznych pochodzenia zwierzęcego zawartej z zakładem specjalistycznym., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
środkami spożywczymi i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Odwołujący się zarzucił również organowi bezpodstawne skierowanie próbek żywności...

II SA/Sz 1182/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-29

z usunięciem awarii., Termin wykonania: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98...

II SA/Bd 463/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-08

. z o.o. w B. przy ul. J. [...] wymaganą temperaturę powietrza, tj. nie niższą niż 14 °C. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy...
zapewnienie w pomieszczeniu temperatury +14°C; błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 108 K.p.a. poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 24/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-14

o Państwowej Inspekcji Pracy w związku z art. 155 kpa, poprzez nieuzasadnioną odmowę zmiany decyzji co do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
terminu nie dopuszcza przepis ustawy. Poza tym rygor natychmiastowej wykonalności nie został nadany przez organ lecz wynika bezpośrednio z przepisu art. 11 pkt 7 ustawy...

II SA/Sz 1047/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-06

wynagrodzenia za pracę za miesiąc kwiecień 2007r. w kwotach netto pracownikom: S. M. - 705,16 zł, M. B. - 916,58 zł, A. J. - 705,16 zł, z rygorem natychmiastowej wykonalności...
. Z. - 716,74 zł, P. K. - 716,54 zł, R. S. - 716,64 zł, K. K. - 716,74 zł, P. K. - 716, 74 zł, K. F. 117,87 zł, z rygorem natychmiastowej wykonalności., A. U. złożył odwołanie...

IV SA/Wr 359/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-24

), w której usytuowany został m.in. tzw. stepmaster (decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności) oraz, 2. poddania eksploatowanej w Zakładzie P. maszyny do produkcji...
decyzji nr 1 wobec braku podstaw do nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Strona zarzuciła między innymi, że naruszają one art. 11 pkt 1, art. 24 ustawy...

IV SA/Wr 337/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

oraz art. 85 § 2 i art. 86 § 1 Kodeksu pracy., Wszystkie orzeczone nakazy zostały zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności na mocy art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13...
się od decyzji inspektora pracy, wniosła o ich uchylenie i wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności zaskarżonych decyzji. Zarzuciła między innymi, iż nakazy wydano...

II SA/Op 17/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-20

. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Uzasadniając rozstrzygnięcie w podanym wyżej zakresie, wyjaśnił, że ze względu...
oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych, a także nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II OSK 1677/11 - Wyrok NSA z 2013-01-15

wymagań określonych w obowiązujących przepisach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od powyższej decyzji M. Ł., współwłaściciel Ośrodka...
wykonalności. Tym bardziej, że jedną z przesłanek nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności jest 'niezbędność' niezwłocznego wdrożenia rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   19