Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II GSK 766/10 - Wyrok NSA z 2011-01-11

uchwały Komisji Egzaminacyjnej - rażącego naruszenia prawa - było ustalenie, że została ona wydana na skutek wadliwej oceny dowodu. W ocenie organu Komisja Egzaminacyjna...
ilości punktów przyznanych skarżącej i na tej podstawie wydanie uchwały stwierdzającej pozytywny wynik egzaminu konkursowego, jest rażącym naruszeniem prawa, co zgodnie...

VI SA/Wa 1933/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-18

pozytywny wynik z egzaminu konkursowego - podjęta została z rażącym naruszeniem prawa., W dniu [...] stycznia 2009 r. N. M. W. złożył skargę na w/w decyzję Ministra...
wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., polegającą na wydaniu jej z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpatrzenia sprawy decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...

VI SAB/Wa 17/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-21

; 2. stwierdza, że bezczynność postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Rady Izby Notarialnej w W. na rzecz skarżącej D. H. kwotę 357...
z rażącym naruszeniem prawa., Rada Izby Notarialnej w W. pismem z dnia [...] listopada 2012 r. poinformowała pełnomocnika wnioskodawczyni, że nie jest w stanie wydać pisma...

II GSK 2438/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

polecił Sądowi I instancji podjąć stosowne rozstrzygnięcie co do kwalifikacji prawnej zaistniałej nieprawidłowości i wyjaśnił, że rażące naruszenie prawa polega...
jest rażącym naruszeniem prawa, co nadal stanowi o nieważności zaskarżonej uchwały, z tą różnicą, że nie jest to wada powodująca nieważność z mocy prawa. Wobec tego, w ocenie...

VI SA/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

, powołując się na rażące naruszenie prawa. Rażącego naruszenia autor pracy upatruje w nietrafnym uznaniu przez organy, że w sprawie istniała podstawa do objęcia inwestycji...
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a zatem arbitralne twierdzenie o rażącym naruszeniu prawa przez organy nie jest uzasadnione. Gdy dodatkowo uwzględni się, że istotne...

VI SA/Wa 416/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

- stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd administracyjny stwierdza jego nieważność, nie badając wpływu tej wady na jego treść. Rażące naruszenie prawa podważa byt...
. wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego., Stosownie bowiem do art. 57 w związku z art. 59 ust. 3...

II GSK 1933/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

materialnego., Kasator powołując się na naruszenie prawa materialnego, zarzut sprowadził do rażącego naruszenia prawa poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 339 ust. 1 ustawy z dnia...
i zakwalifikował wyżej wymieniony przepis do tej kategorii. Rażące naruszenie prawa stanowi jedną z kwalifikowanych wad wskazanych w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Analiza dorobku prawa...

VI SA/Wa 2582/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

konkursowego K. S., podjęta została z rażącym naruszeniem prawa. Uchwała nr [...] Komisji Egzaminacyjnej stanowi bowiem, że skarżący otrzymał z egzaminu konkursowego...
k.p.a. oraz rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w szczególności art. 33 ust. 2, 3 i 4 w zw. z art. 311ust. 1...

VI SA/Wa 806/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

- decyzja została wydana z naruszeniem prawa (co zdaniem skarżącego potwierdza ww. wyrok), a uchybienie to nosi znamiona rażącego naruszenia prawa. Skarżący zarzucił...
, w rozpatrywanej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Pytanie nr 149 zostało skonstruowane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o adwokaturze. Stosownie do art. 75i ust. 1...

II SAB/Sz 61/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Okręgowa Izby Radców Prawnych grzywnę w wysokości...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W orzecznictwie akcentuje się, że rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można stwierdzić...
1   Następne >   +2   +5   +10   29