Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

I OSK 216/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

. Nr [...]. W uzasadnieniu podał, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą...
gospodarczego, w tej sytuacji decyzja ta dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi...

I OSK 1109/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

[...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z rażącym naruszeniem prawa oddala skargę...
. nr [...] w sprawie wypowiedzenia st. chor. szt. J. W. stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu decyzji organ podał...

I OSK 1227/13 - Wyrok NSA z 2014-09-05

wojskowej nastąpiło w ocenie organu z rażącym naruszeniem prawa - z naruszeniem powołanych wyżej przepisów ustawy i rozporządzenia., Powołując się na wyrok NSA z dnia 17 kwietnia...
1996 r., sygn. akt III SA 565/95 (lex nr 28661) organ wskazał, że rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu, którego treść bez żadnych wątpliwości...

I OSK 630/11 - Wyrok NSA z 2011-11-18

nieważności decyzji Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] marca 2001 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Strona we wniosku wskazała, powołując się na orzeczenia Naczelnego...
z rażącym naruszeniem prawa, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Z podanych powodów pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie skarżonej decyzji i uznanie, że zachodzą...

I OSK 584/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

, iż została ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że na podstawie wykazu zmian Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu...
prawa. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa...

II SA/Wa 1086/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

została wydana m.in. z rażącym naruszeniem prawa., W tym miejscu należy wyjaśnić, że z uwagi, iż stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady...
, ale nie ograniczające się do tego. Takie stanowisko zajmuje np.: W. Chróścielewski i J.P. Tarno. Ich zdaniem, można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdy zachodzą trzy...

II SAB/Wa 32/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-09

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie. [...] M. J. (dalej skarżący) wniósł skargę na bezczynność Szefa Rozpoznania...
z powyższym wnosił o:, 1) stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania poprzez Szefa Rozpoznania [...] miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 2) orzeczenie...

II SA/Wa 738/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

naruszeniem prawa, zaś rażące naruszenie prawa występuje wtedy, gdy zachodzi oczywistość naruszenia konkretnego przepisu prawa., W sytuacji gdy ocena naruszenia prawa opiera...
się na wykładni przepisów prawa, nie można uznać, iż kontrolowane orzeczenie narusza prawo w stopniu rażącym. Rażące naruszenie prawa jest bowiem wyrazem ewidentnego...

II SA/Wa 739/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

z rażącym naruszeniem prawa, zaś rażące naruszenie prawa występuje wtedy, gdy zachodzi oczywistość naruszenia konkretnego przepisu prawa., W sytuacji gdy ocena naruszenia prawa...
opiera się na wykładni przepisów prawa, nie można uznać, iż kontrolowane orzeczenie narusza prawo w stopniu rażącym. Rażące naruszenie prawa jest bowiem wyrazem...

II SA/Wa 2012/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

zł - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W odwołaniu od decyzji z dnia [...] lipca 2017 r. oficer wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i umorzenie...
-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej, w kwocie 900 zł - wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Organ odwoławczy za nietrafny uznał podnoszony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100