Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II OSK 638/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem...
[...] maja 2007 r., zn [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości., W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

[...] w [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania...
[...] w [...] wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Zarządu [...] z dni [...] marca 2016 r. nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem...

II SA/Go 171/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-04

[...] na Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania Uchylono zaskarżone postanowienie Decyzją...
[...] roku ( data wpływu do SKO - [...] roku ) Rada Koordynacyjna [...] wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] roku. W uzasadnieniu wniosku Rada...

IV SA/Wa 1345/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w W. postanowieniem z dnia [...] maja 2011r. po rozpatrzeniu wniosku D. B. o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza L. nr [...] z dnia...

II SA/Sz 1056/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-01-16

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
., poz. 2096 ze zm. - dalej jako 'k.p.a.'), po rozpatrzeniu wniosku M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza P. z dnia [...] r...

II OZ 1321/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić skarżącej B. G. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi...
. Postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. sygn. akt II SA/Gd 436/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił B. G. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków...

IV SA/Wa 1301/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
odwoławczego postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Postanowieniem z dnia 27 października 2008 r. Wojewódzki Sąd...

II OSK 66/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Powyższy wyrok zapadł...

II SA/Op 135/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie warunków zabudowy...
., B. K. - M. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji. Załączając do wniosku odwołanie wyjaśniła, iż decyzja doręczona została jej w dniu...

IV SA/Wa 2093/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Odwoławczego w C. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy C. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] ustalającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   87