Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II SA/Go 82/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-02

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Decyzją z [...] września...
, które organ uznał za wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z [...] września 2018 r., nr [...]., W uzasadnieniu wyjaśnił, że wobec...

VI SA/Wa 3898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 września 2015 r. w sprawie...
finansowych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący - M. W., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył...

II OSK 857/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

Lekarskiej z [...] października 2008 r. nr[...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - uchylił zaskarżoną uchwałę oraz stwierdził, że zaskarżona uchwała...

VI SA/Wa 1880/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] Komendant...
. U. z 2016, poz. 23 - dalej: 'k.p.a.'), odmówił wnioskodawcy M. W. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

VI SA/Wa 127/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi G. J. na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] października 20015...
r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: odmówić przywrócenia termin do uiszczenia wpisu od skargi...

VI SA/Wa 475/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
Architektów RP, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej odmawiające Pani A. S. ('skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od wyniku testu egzaminacyjnego...

I OSK 528/05 - Wyrok NSA z 2006-02-28

jednocześnie traktować jako odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Gdyby skarżący potwierdził, że jest to jednocześnie wniosek...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, to należałoby w pierwszej kolejności rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Skoro te wszystkie...

II GSK 31/10 - Wyrok NSA z 2010-08-12

wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, nie dołączając jednocześnie do wniosku samej apelacji:, A. sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu,, B. Sąd oddali...
wniosek o przywrócenie terminu,, C. przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku'., Skarżąca udzieliła...

II GZ 179/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Gospodarczej zażalenia L. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 295/08 odmawiające przywrócenia terminu...
sprzeciw od tego zarządzenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia podając jednocześnie okoliczności, które w jego ocenie usprawiedliwiają opóźnienie...

II GZ 181/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Gospodarczej zażalenia L. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 297/08 odmawiające przywrócenia terminu...
. pozostawiono powyższy wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Skarżący wniósł sprzeciw od tego zarządzenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   7