Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II SA/Go 82/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-02

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Decyzją z [...] września...
, które organ uznał za wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z [...] września 2018 r., nr [...]., W uzasadnieniu wyjaśnił, że wobec...

VI SA/Wa 3898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 września 2015 r. w sprawie...
finansowych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący - M. W., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył...

II OSK 857/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

Lekarskiej z [...] października 2008 r. nr[...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - uchylił zaskarżoną uchwałę oraz stwierdził, że zaskarżona uchwała...

VI SA/Wa 1880/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] Komendant...
. U. z 2016, poz. 23 - dalej: 'k.p.a.'), odmówił wnioskodawcy M. W. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

VI SA/Wa 127/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi G. J. na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] października 20015...
r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: odmówić przywrócenia termin do uiszczenia wpisu od skargi...

VI SA/Wa 475/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
Architektów RP, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej odmawiające Pani A. S. ('skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od wyniku testu egzaminacyjnego...

II GZ 466/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-15

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 stycznia 2021 r...
. (k-191) na skrzynkę ePUAP sądu wpłynęła skarga kasacyjna organu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., W przedmiotowym wniosku...

I OSK 528/05 - Wyrok NSA z 2006-02-28

jednocześnie traktować jako odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Gdyby skarżący potwierdził, że jest to jednocześnie wniosek...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, to należałoby w pierwszej kolejności rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Skoro te wszystkie...

II GSK 31/10 - Wyrok NSA z 2010-08-12

wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, nie dołączając jednocześnie do wniosku samej apelacji:, A. sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu,, B. Sąd oddali...
wniosek o przywrócenie terminu,, C. przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku'., Skarżąca udzieliła...

II GZ 179/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Gospodarczej zażalenia L. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 295/08 odmawiające przywrócenia terminu...
sprzeciw od tego zarządzenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia podając jednocześnie okoliczności, które w jego ocenie usprawiedliwiają opóźnienie...
1   Następne >   +2   +5   7