Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Rz 795/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-29

na posiedzeniu niejawnym wniosku K. S. o przywrócenie terminu do przedłożenia jednego odpisu skargi w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego - postanawia - odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 10 sierpnia...

II SA/Lu 793/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-04

- w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego J. P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a odrzucić wniosek. W dniu...
postępowania rozgraniczeniowego - wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia [...] lipca 2017r. Sąd przywrócił termin., Zarządzeniem...

II SA/Rz 783/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-26

wniosku E. S. i W. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego - p o s t a n a w i a - I. odmówić przywrócenia terminu, II. zwrócić skarżącym E. S. i W. S. solidarnie kwotę 200 zł...

II SA/Sz 496/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-04

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku w postępowaniu rozgraniczeniowym oddala skargę. K. M., reprezentowana...
utrzymał w mocy postanowienie Burmistrza Gminy z dnia [...] r., nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy Prawo...

III SA/Kr 404/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-29

niejawnym wniosku C. W. i S. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 03...
postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał w dniu 03 lipca 2007r. wyrok...

II SA/Lu 793/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-19

wniosku pełnomocnika skarżącego J. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. W dniu 11...
rozgraniczeniowego - wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Pełnomocnik wskazała, że o ustanowieniu jej przez tut. Sąd pełnomocnikiem skarżącego została...

II SA/Rz 288/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-30

o przywrócenie terminu do wniesienia w/w wniosku., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie E. S. podniosła, że postanowienie SKO jest dla niej krzywdzące...
złożenia wniosku o przywrócenie terminu. W jej ocenie siedmiodniowy termin dotyczy zażaleń na decyzje, zaś 14 dniowy termin dotyczy odwołania od postanowień. Wyjaśniła...

II SA/Op 486/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

o wznowienie postępowania wpłynął do organu pierwszej instancji dopiero 13 września 2006 r., a strona nie składała prośby o przywrócenie terminu do jego złożenia. Odnosząc...
były stronie znane od 2001 r., lecz gdyby skarżąca została właściwie pouczona to z pewnością wystąpiłaby o przywrócenie terminu do złożenia wniosku w sprawie wznowienia...

IV SA/Wa 1690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu postanawia...
: odrzucić skargę. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2010 r. Wójt Gminy K., po rozpatrzeniu wniosku W. S., odmówił przywrócenia terminu do wniesienia żądania przekazania sądowi...

II SA/Rz 1034/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-16

przez wymienioną., Po otrzymaniu odpisu tego ostatniego orzeczenia D. B. złożyła w tut. Sądzie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku...
. W sytuacji zaś, gdy strona wezwana do uiszczenia określonej opłaty sądowej nie uiściła jej, to żądanie przywrócenia terminu do dokonania tego rodzaju czynności procesowej...
1   Następne >   +2   5