Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 875/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-02-14

Odwoławczego z dnia [...] października 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) określa...
Odwoławcze po rozpatrzeniu wniosku S.F. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta M. z dnia [...] kwietnia 2011r. ustalającej łączne...

I SA/Łd 655/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. I SA/Łd 655/10, Uzasadnienie...
, Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. odmówiło K. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

FSK 1329/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

w Gliwicach. 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 1 marca 2004 r. I SA/Gl 46/04 odmówił przywrócenia Zbigniewowi D. terminu do wniesienia skargi...
I instancji stwierdził, iż skarżący wnioskiem z dnia 21 stycznia 2004 r. /data stempla pocztowego/ zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na powyższą...

III SA/Po 712/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-23

zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2011 rok postanawia : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi x pismem z dnia 17 sierpnia 2011 r...
z dnia 31 października 2011 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wskazano, że termin został przekroczony...

I SA/Łd 654/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-21

, że zaskarżoną decyzję organ pierwszej instancji doręczył K. P. w dniu 8 stycznia 2010 r. Odwołanie od decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania K...
staje się ostateczna., Kolegium wskazało na swoje postanowienie z dnia [...] r., nr [...], którym odmówiło K. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Lu 335/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-24

Administracyjnego w Lublinie J. W. zakwestionowała prawidłowość zaskarżonego postanowienia i domagała się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Ponadto skarżąca...
stronę o uchybieniu terminu., W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie...

I SA/Lu 334/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-24

publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (ust. 2)., W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (ust. 3)., Powołana regulacja...

I SA/Ol 658/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu oddala...
), odmówiło stwierdzenia nieważności własnego postanowienia z '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu...

III SA/Po 712/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-20

w niniejszej sprawie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, a skarga została wniesiona po terminie, Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej...
i od nieruchomości za 2011 rok, Skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona po terminie., Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

III SA/Po 318/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-04

postanowienie K. M. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, wskazując że złożenie odwołania po terminie było spowodowane koniecznością osobistego wykonania...
administracyjny nie jest uprawniony do ewentualnego przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Wniosek skarżącej w tym względzie zawarty w skardze winien...
1   Następne >   +2   +5   9