Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Gd 99/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 stycznia 2013 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie opłaty z tytułu wzrostu...
Odwoławczego, za pośrednictwem organu I instancji, osobiście w dniu 4 grudnia 2012 roku. W odwołaniu wniósł o uchylenie decyzji w całości oraz o przywrócenie terminu do złożenia...

I OSK 1330/05 - Wyrok NSA z 2006-10-06

Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
[...] [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, zaskarżone przez B. i W. M...

III SA/Lu 852/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-07

kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. G. C. spółka z ograniczoną...
z jego nieuiszczeniem., Spółka pismem z dnia 29 września 2015 r. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi. W uzasadnieniu spółka podniosła, że w wezwaniu do uzupełnienia...

SA/Sz 371/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

., więc po terminie określonym w art. 129 § 2 kpa., Strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wraz z odwołaniem. Wniosek ten postanowieniem z dnia...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze odpowiadając na skargę przychyliło się do wniosku strony o zawieszenie postępowania sądowego do czasu...

I SA/Bd 69/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-20

. strona reprezentowana przez pełnomocnika zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jednocześnie z wymienionym wnioskiem złożyła odwołanie od decyzji...
odwołania po terminie wraz z wnioskiem o jego przywrócenie, organ odwoławczy nie może wydać postanowienia stwierdzającego uchybienie do wniesienia odwołania przed rozpatrzeniem...

I SA/Bd 73/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-20

., Sąd zauważa, że decyzja organu I instancji została wydana dnia 3 sierpnia 2006r. ( doręczona - 7 sierpnia 2006r.). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
. Uwzględnienie prośby o przywrócenie terminu wyłącza bowiem możliwość wydania postanowienia stwierdzającego jego uchybienie (S.Babiarz, B.Dauter, B.Gruszczyński, R.Hauser, A.Kabat...

II SA/Sz 527/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-05

jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 5 grudnia 2007 r. wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku...
., Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Odpis wyżej...

I SA/Bd 63/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

reprezentowana przez pełnomocnika zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jednocześnie z wymienionym wnioskiem złożyła odwołanie od decyzji organu...
- 7 sierpnia 2006r.). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz odwołanie noszą datę 23 sierpnia 2006r. (data wpływu do organu - 24 sierpnia 2006r...

I SA/Bd 77/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jednocześnie, z wymienionym wnioskiem złożyła odwołanie od decyzji organu I instancji, w którym zwróciła...
. (dowód doręczenia - 7 sierpnia 2006r.). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz odwołanie noszą datę 23 sierpnia 2006r. (data wpływu do organu - 24...

II OZ 151/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Budowlanego w Krakowie z dnia [...] maja 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sad...
Budowlanego w Krakowie z dnia [...] maja 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Skarżąca pismem z dnia 29 października 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   10