Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 512/11 - Wyrok NSA z 2011-08-04

przez organ administracji drugiej instancji i nierozpoznaniu wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania oraz, - art. 134 § 1...
administracji drugiej instancji jako wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności albo też, gdyby organ miał co do tego wątpliwości, to winien był wezwać skarżącą...

II OZ 233/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-12

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 5 października 2004r. o oddaleniu skargi J. T. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek J. T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 5...

IV SA/Gl 429/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-30

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem...
w sprawie pełnomocnik z urzędu adw. R. S. pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. wniósł o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia oraz wniosek o przywrócenie terminu do dokonania...

II SA/Ke 431/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-11-16

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia...
2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, po rozpatrzeniu wniosku P. K. o przywrócenie terminu do złożenia...

IV SA/Gl 775/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-18

postępowania administracyjnego odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. z dnia [...]r...
organ odwoławczy doszedł do przekonania, że przedmiotowa decyzja doręczona została w sposób prawidłowy, a zarazem brak jest podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia...

II OSK 2039/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

na powyższe rozstrzygnięcie złożył dopiero w dniu 31 grudnia 2008 roku, wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 9 kwietnia...
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.) odmówił skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania...

II OZ 574/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2004 r., nr [...]., Pismem z dnia 31 stycznia 2005 r. A. D. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...
się'., Postanowieniem z dnia 7 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie...

IV SA/Gl 139/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-10

dniowego terminu do dokonania tej czynności, o którym mowa w art. 129 § 2 K.p.a. nie żądając równocześnie przywrócenia tego terminu., D. K. w dniu 27 listopada 2008r...
. nadała na adres organu pierwszej instancji pismo, w którym zawarła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wskazała, iż jednodniowe opóźnienie...

IV SA/Gl 1073/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-05

[...] nr [...] [...] Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (dalej: [...]PWIS), odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przez W.K. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora...
zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu [...]. Wraz z odwołaniem strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka prawnego, wskazując...

II OZ 280/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K. A. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
17 stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   18