Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

III SA/Łd 1177/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

roku sprawy ze skargi P.C. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
., poz. 613), Dyrektor Izby Celnej w Ł. odmówił P.C. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. nr [...] z dnia...

III SA/Łd 509/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-15

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla...
. Postanowieniem z [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł...

I SA/Bk 665/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
. Urzędu Celno-Skarbowego w B. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W uzasadnieniu wniosku Skarżąca wskazała, iż decyzja organu I instancji została...

II GSK 2877/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

[...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie...
w . na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia [...] stycznia 2015 r. r. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby...

II SA/Op 528/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-12

z daty stempla pocztowego na kopercie przesyłki, pełnomocnik Spółki złożył odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia...
19 sierpnia 2011 r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w Opolu odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Jako podstawę prawną wskazał przepis art. 162 § 1 i 2...

II SA/Op 526/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-12

z daty stempla pocztowego na kopercie przesyłki, pełnomocnik Spółki złożył odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia...
., Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w Opolu odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Jako podstawę prawną wskazał przepis...

III SA/Gl 24/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-13

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1. Przedmiotem...
i odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w B. (dalej: organ I instancji) z dnia [...] r. znak [...], wymierzającej G. G...

V SA/Wa 324/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

w L. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie cofnięcia...
. Sp. z o. o. w L. (dalej: Spółka, Strona, Skarżąca) z dnia [...] kwietnia 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w P...

I SA/Bk 330/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-21

. O. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymierzeniu...
) korespondencję której adresatem był Naczelnik Urzędu Celnego w B. zawierającą wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji oraz wniosek o wstrzymanie...

II GSK 1361/16 - Wyrok NSA z 2016-10-26

. akt III SA/Łd 1081/15 w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
2016 roku oddalił skargę [...] na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania...
1   Następne >   +2   +5   +10   37