Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Lu 460/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-11

na złożenie wniosku o przywrócenie terminu., 3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę...
o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu., Powołana regulacja wprowadziła zatem nową, dodatkową procedurę w okresie...

IV SA/Po 242/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-14

o przywróceniu terminu. Stosowanie tych przepisów do terminów materialnych zmieniałoby bowiem istotę regulacji prawnej, a przepisy prawa procesowego nie mogą zmieniać treści...
w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu., 3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy...

IV SA/Po 241/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-14

- nie wydaje się uzasadnione stosowanie do kodeksowych terminów prawa materialnego przepisów k.p.a. o przywróceniu terminu. Stosowanie tych przepisów do terminów...
stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu., 3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

IV SA/Po 243/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-14

, przy czym - jak się wywodzi - nie wydaje się uzasadnione stosowanie do kodeksowych terminów prawa materialnego przepisów k.p.a. o przywróceniu terminu. Stosowanie...
wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu., 3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

II SA/Sz 709/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-20

stronę o uchybieniu terminu. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie...
terminu (ust. 2). W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 k.p.a., prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu...

II SA/Gl 109/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-22

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych za rok 2019 oraz zaniechania wyznaczenia skarżącemu terminu 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania...
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych za rok 2019 oraz zaniechanie wyznaczenia skarżącemu terminu 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu...

VIII SA/Wa 958/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

również i to, że nie można go przywrócić za pomocą mechanizmów wynikających z art. 58-60 k.p.a. Pojęcie terminu proceduralnego wiązać z kolei należy z okresem do dokonania czynności proceduralnej...
od zachowania terminu. Od negatywnych następstw uchybienia terminu procesowego przepisy prawa przewidują możliwość obrony za pomocą instytucji przywrócenia terminu...

I SA/Ol 316/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-08

organ odwoławczy do wydania postanowienia uniemożliwiającego rozpatrzenie sprawy merytorycznie, chyba że strona domaga się przywrócenia uchybionego terminu, a wniosek...
zostanie uwzględniony., Strona składając odwołanie nie wniosła prośby o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Nie wynika to również z treści odwołania i tym samym strona...

III SA/Po 161/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-19

r. informujących składających deklarację o wykreśleniu ich z ewidencji gminnej. Wniosła również o przywrócenie uchybionego terminu do wypowiedzenia się w sprawie...
zastrzeżeń do dnia [...] lutego 2014 r. W dniu [...] lutego 2014 r. wniosek o przywrócenie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego został wycofany...

II SA/Sz 577/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

się do terminu na złożenie sprawozdania, skarżący podniósł,, że ustawa co prawda nie reguluje sytuacji przywrócenia terminu i z tego punktu widzenia termin ten należałoby...
Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych z dnia [...] r., znak [...] w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości [...] zł za przekazanie po terminie obowiązkowego...
1   Następne >   3