Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

odrzucił wniosek [...] w Warszawie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
13 grudnia 2004r. i nie została odebrana przez adresata. Pismem z dnia 7 stycznia 2005r. [...] wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku...

I GZ 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

odrzucił wniosek [...]. w Warszawie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
13 grudnia 2004r. i nie została odebrana przez adresata. Pismem z dnia 7 stycznia 2005r. [...] wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku...

V SA/Wa 1610/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-16

w W. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; oddala skargę. Przedmiotem skargi jest postanowienie...
Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...].07.2009r nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w P. nr [...] z dnia...

V SA/Wa 1611/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

Celnej w W. z dnia [...] lipca 2009r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; skargę oddala Przedmiotem skargi jest postanowienie...
Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...].07.2009r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w P. nr [...] z dnia...

II GZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

W. T. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 378/04 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia...
. Pismem z dnia 15 grudnia 2004 r. W. T. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi. Skarżący podnosił, że nigdy nie otrzymał pisma sądu wzywającego...

III SA/Po 120/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-08

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
lipca 2011 r. ustanowiono dla strony skarżącej adwokata z urzędu., W dniu 3 sierpnia 2011 r. pełnomocnik z urzędu strony skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Rz 63/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-26

Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy...
z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej /Dz.U. z 2004 r., Nr 156, poz. 1641 ze zm./, o rozpoznaniu wniosku J.L. z dnia 31.08.2005 r., odmówił przywrócenia terminu...

I GSK 440/10 - Wyrok NSA z 2011-07-13

A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (sygn. akt V SA/Wa...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Pełnomocnik skarżącego podkreślił, że wcześniej pozostawał on w błędnym przeświadczeniu o prawidłowości złożonego przez siebie w dniu...

I SA/Ka 915/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-12-17

Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 11 maja 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminy do wniesienia odwołania - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
11.05.1998 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł w W. odmówił Grzegorzowi D. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w K. z dnia 25.05.1997...

I GZ 98/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-05

'[...]' Sp. z o.o. w Katowicach przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia...
w jej imieniu, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyżej wyroku. W motywach wniosku podał, że uchybienie terminu spowodowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   68