Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

II SA/Gl 633/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

bez wymaganego przepisem art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm, zwana dalej Prawo budowlane) pozwolenia...
na budowę i w związku z nie wykonaniem obowiązków nałożonych postanowieniem z dnia [...] na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy Prawo budowlane orzeczono rozbiórkę w trybie art. 48...

II OSK 1829/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. - zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz art. 123 K.p.a. wstrzymał prowadzenie robót...
terminie. W związku z tym decyzją z dnia 30 września 2013 r. organ nakazał inwestorowi doprowadzenie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem poprzez...

II OSK 1728/17 - Wyrok NSA z 2018-04-09

ust. 1 ustawy Prawo budowlane jest stwierdzenie, że wykonane roboty naruszają przepisy. W przeciwnym razie nie istnieje potrzeba wydawania w sprawie decyzji merytorycznej...
administracyjnego w trybie art. 50- 51 ustawy Prawo budowlane, a nie w ramach regulacji art. 48 tej ustawy. Przedmiotowa inwestycja nie polegała bowiem na budowie...

II SA/Sz 715/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-03

Budowlanego decyzją z dnia (...) w oparciu o art. 3 pkt 17, art. 48, art. 52, art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.); dalej Prawo budowlane nakazał R W, zamieszkałemu w miejscowości R (...) rozbiórkę garażu jednostanowiskowego...

II SA/Kr 706/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-27

ust. 1-2 oraz ust. 3 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego jest 'legalizacja samowoli budowlanej', dla której istotna jest zgodność z obowiązującym miejscowym...
postępowania i nie omówił w uzasadnieniu wyroku innych podstaw do dokonania rozbiórki, w tym na podstawie art. 67 Prawa budowlanego, w sytuacji, gdy stan faktyczny sprawy...

II OSK 532/17 - Wyrok NSA z 2018-12-11

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), która nakazywała wykonanie prac wzmacniających konstrukcję zadaszenia budynku garażowego. Organ odwoławczy...
w oparciu o art. 66 Prawa budowlanego. Stroną w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 66 Prawa budowlanego jest bowiem wyłącznie właściciel lub zarządca...

II OSK 1293/17 - Wyrok NSA z 2018-02-09

Administracyjny w Warszawie przesądził kwestię stosowania w sprawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U z 2003r. Nr 207, poz.2016 z póź.zm.), jako przepisów...
o konieczności kontynuacji postępowania w ramach art. 51 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego; tak w zakresie projektu budowlanego zamiennego, jak i w zakresie wykonania obowiązków...

II SA/Go 865/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-26

Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem oddala skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] maja...
2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ( określany dalej jako PINB ) - powołując się na przepisy art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...

II SA/Gd 812/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-09

rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 38, poz. 229 ze zm...
.) w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. nr 243 z 2010r., poz. 1623 ze zm.)., Organ I instancji ustalił...

II SA/Wr 401/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-30

przepisów art. 28 k.p.a., jest wyłącznie inwestor (art. 56, 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł W.Ch., domagając...
więc wbrew wyraźnym nakazom i przepisom Prawa budowlanego, a to: art. 28 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 47 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 3 oraz kodeksu karnego: art. 163 §...
1   Następne >   +2   +5   +10   76