Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Sz 364/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-14

. 57 ust. 7 w związku z art. 59 f ust. 1 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r.,, Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.) po rozpatrzeniu...
współczynnik kategorii obiektu (dla kategorii VIII obiektów budowlanych /inne budowle/ określonych w załączniku do ustawy Prawo budowlane) k=[...] x współczynnik wielkości...

II OSK 767/07 - Wyrok NSA z 2008-07-03

w następujących okolicznościach sprawy., Wojewoda M. postanowieniem z dnia [...], na podstawie art. 35 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
, że przekroczenie terminu wyznaczonego na wydanie decyzji wyniosło 13 dni i z tego względu, w oparciu o przepis art. 35 ust 6 Prawa budowlanego, wymierzył karę [...] zł...

II SA/Go 219/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-02

Inspektora Nadzoru Budowlanego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącej S.K. kwotę 24...
prowadzi postępowanie ([...] ) w oparciu o przepis art. 51 ustawy Prawo budowlane, dotyczące robót budowlanych zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę...

II OSK 144/10 - Wyrok NSA z 2010-04-01

aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wyroku wydał postanowienie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego w przedmiocie robót budowlanych prowadzonych...
wstrzymania robót budowlanych na podstawie przepisów prawa materialnego, tj. art. 50 Prawa budowlanego. Postanowienie Starosty z dnia [...] października 2007 r., następnie...

II SAB/Po 81/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-13

postępowania nie miało charakteru rażącego naruszenia prawa, III. oddala wniosek o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. grzywny, IV. zasądza...
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) nałożył na inwestora H. S. obowiązek przedstawienia do dnia 31 grudnia 2010 r...

II SA/Sz 635/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

wynikającego z przepisów prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa. Wysokość grzywny stanowi, w przypadku obowiązku przymusowej rozbiórki budynku...
obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego, mają więc charakter lex specjalis. Pod względem przedmiotowym jeszcze bardziej zawężone działanie ma przepis § 5...

II SA/Op 608/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

, a więc rozstrzygnięcie powinno zapaść w oparciu o art. 48 ustawy Prawo budowlane., W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie...
wynikających z art. 49b ust. 2 ustawy Prawo budowlane i po wykonaniu tego obowiązku przez inwestora, nałożył karę - opłatę legalizacyjną z tytułu braku zgłoszenia właściwemu...

II SAB/Lu 5/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-30

. [...] i [...]) w stosunku do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności z przepisami prawa budowlanego określającymi minimalne dozwolone odległości...
określone są ściśle w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1026 ze zm.) i brak jest wśród nich uprawnień do kontroli...

II SA/Gd 346/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-21

oraz że obiekt budowlany, który ma być przez skarżących rozebrany, nie jest budynkiem w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, gdyż nie jest trwale związany z gruntem...
obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego nie może przekraczać 5.000 zł, że określając wysokość grzywny należy uwzględnić to, aby przymusiła ona...

II SA/Ke 1144/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

z dnia [...] Nr [...]wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 kpa oraz art. 83 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz...
przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa a jej wysokość stanowi w przypadku obowiązku przymusowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   27