Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II SA/Ol 202/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-14

prawa ani w granicach prawa. Naruszali prawo administracyjne , budowlane, lekceważąc również prawo cywilne i karne. Nie byli ani sprawiedliwi, ani bezstronni...
naprawczym zastosować art. 51 ust.1 pkt 3 Prawa Budowlanego, odnoszący się do drobnej samowoli budowlanej, choć do istniejącego stanu faktycznego ma zastosowanie...

II OSK 2624/12 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

było wynikiem niewłaściwego zastosowania art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego i wadliwej oceny jej przymiotu strony w postępowaniu nadzwyczajnym dotyczącym użytkowania spornego...
budowlanego., Sędzia del. NSA Janina Kosowska na podstawie art. 21 w zw. z art. 18 § 1 pkt 6a i art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Bd 821/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-20

w dniu 16.11.2016 r. i wyjście poza granice ustawy Prawo budowlane tworząc nowe brzmienie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, co jest niedopuszczalne albowiem wymaga...
ze skargi A. M. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku postanawia oddalić...

II OSK 842/10 - Wyrok NSA z 2011-05-13

z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] wydanym na podstawie art. 81 c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wówczas tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz...
Prawa budowlanego utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdził, że postanowienie organu pierwszej instancji...

II FSK 2111/17 - Wyrok NSA z 2019-11-26

, 2a i 3, art. 5, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. - w skrócie: 'P.b.'), art. 21 ust. 1 ustawy...
legalną 'budynku', sformułowaną w art. 1a ust. 1 u.p.o.l., określenie to oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany...

II OSK 2623/12 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

niewłaściwego zastosowania art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego i wadliwej oceny jej przymiotu strony w postępowaniu nadzwyczajnym dotyczącym użytkowania spornego obiektu budowlanego...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy...

II OSK 808/13 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

- Prawo budowlane., Sędzia NSA Andrzej Gliniecki na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r...
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: wyłączyć sędziego Andrzeja Glinieckiego od orzekania w tej sprawie Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt...

II SA/Ke 397/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-13

. Ponadto dodali, że w sprawie sygn. akt [...] Sąd świadomie złamał art. 32 ustawy Prawo budowlane, art. 184 Konstytucji RP i swoje przyrzeczenie., Wojewódzki Sąd...
[...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę obiektu budowlanego. postanawia oddalić wniosek. Pismem z dnia 24 września 2008r...

II OSK 647/21 - Wyrok NSA z 2021-09-22

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w powiązaniu z art. 156 § 1 pkt 1 - 7 K.p.a., a także art. 28 K.p.a. w zw. z art. 28 ust. 2 oraz art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane...
ust. 2 oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), skutkowało błędnym ustaleniem kręgu stron postępowania...

II OZ 466/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

budowlanych zagrażających jej bezpieczeństwu. Wskazała, że w sprawach rozpoznanych w tym Sądzie od 2003 r. sędziowie poświadczali nieprawdę, pozbawiali ją prawa do dokumentów...
i świadomie orzekali wbrew prawu w interesie Prezydenta Sopotu i inwestora samowoli budowlanej. Działali tym samym na jej szkodę. Wskazała, że o orzekaniu sprzecznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   83