Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II GSK 473/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

nie wprowadza sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia właścicielowi lokalu, z tego względu, że nie dochował wymogu przewidzianego przepisami prawa budowlanego., SKO w R...
sposób użytkowania lokalu bez stosownego zezwolenia, co jest niezgodne z prawem budowlanym. Brak realizacji nakazu wynikającego z wyżej wskazanej decyzji Powiatowego Inspektora...

II GSK 471/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

ustosunkowując się do wniosku w tej sprawie uznał, że kwestia oceny zgodności sposobu użytkowania danego lokalu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego...
, z tego względu, że nie dochował wymogu przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Tym samym zdaniem organu pogląd skarżącej Prokuratury nie znajduje uzasadnienia., W dniu...

II GSK 472/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

się do wniosku w tej sprawie uznał, że kwestia oceny zgodności sposobu użytkowania danego lokalu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego nie należy...
, że nie dochował wymogu przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Tym samym, zdaniem organu, pogląd skarżącej Prokuratury nie znajduje uzasadnienia., W dniu 19 maja 2009 r...

I SA/Bk 19/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-15

spożywczo-przemysłowego na potrzeby pijalni piwa nie zostały zachowane przepisy ustawy Prawo budowlane, nakładające obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi zmiany sposobu...
, poprzez niewskazanie podstawy prawnej uzasadniającej odmowę wydania zezwolenia;, - art. 6 k.p.a. w zw. z art. 71 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 3 pkt 17 tej ustawy...

II SA/Sz 1135/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-12

, iż przez określenie 'prawo budowlane' należy rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm.), zaś pkt 6 określa 'ogródek...
gospodarczą (handlową); nie mogą być usytuowane w tymczasowym obiekcie budowlanym, jak kioski uliczne, obiekty kontenerowe itp. zgodnie z prawem budowlanym ( § 4...

II SA/Ol 1434/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-01

do wyłącznego korzystania z budynku S. P. zostało uchylone., Od decyzji tej odwołała się I. P., reprezentowana przez adw. R. Z., zarzucając naruszenie Prawa budowlanego...
. Uzasadniając zarzuty pełnomocnik strony odwołującej się podniósł, że skoro w Prawie budowlanym została sformułowana definicja tylko budynku jednorodzinnego, to każdy inny...

III SA/Gl 150/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-05

, ani ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1202), nie zawiera definicji legalnej definicji budynku mieszkalnego wielorodzinnego to należało...
się do definicji ustawowej zawartej w ustawie Prawo budowlane na potrzeby tej ustawy nie uwzględnia funkcji przepisu art. 18 ust. 6 pkt. 3 u.w.t., która ma chronić...

III SA/Gl 149/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-05

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ani ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1202), nie zawiera definicji legalnej definicji budynku mieszkalnego...
. 3 pkt 2a Prawa budowlanego. Według Kolegium, kluczowe znaczenie dla sprawy miała ilość lokali mieszkalnych znajdujących się w spornym budynku w dacie złożenia wniosku...

II GSK 155/06 - Wyrok NSA z 2006-10-10

Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W uzasadnieniu odwołania zarzucił, że organ I instancji odwołując się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U....
, że jest to system racjonalny. Posiłkowe przywołanie przepisów Prawa budowlanego jest w tej sytuacji systemowo usprawiedliwione. W analizowanej sprawie nie ulega natomiast wątpliwości...

III SA/Gd 336/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-14

należące od K. P. oraz lokal użytkowy należący do L. Ż.. Taki budynek, w świetle przepisów prawa budowlanego, należy uznać za budynek mieszkalny wielorodzinny. Brak zgody...
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 2 a Prawa budowlanego ( w decyzjach nieprawidłowo wskazano art. 3...
1   Następne >   +2   +5   7