Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

II OSK 2498/19 - Wyrok NSA z 2020-12-15

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), nakazał J. W. wstrzymanie robót budowlanych przy budowie wiaty o konstrukcji drewnianej o rzucie 20,30 m...
właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu; 3) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

I SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Ministra...
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości...

I SA/Wa 886/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

. K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję W. P...
części prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez J. G. nieruchomości poza obecnymi granicami RP we [...]. przy ul. [...] i ul. [...] (pkt 1 decyzji) oraz odmówił ww...

I SA/Wa 1930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

. i M. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. uchyla...
[...] z [...] maja 2019 r. nr [...] odmawiającą potwierdzenia l. M., T. G., M. P., R. L., M. L., M. B., Z. T., A. M. i M. K. prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia...

I SA/Wa 2043/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę Zaskarżoną decyzją z (...) lipca 2020 r., nr (...), Minister Spraw Wewnętrznych...
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz...

I OSK 1721/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję, a także poprzedzającą ją decyzję Wojewody...
ww wniosku, decyzją z dnia 22 lutego 1966 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie ustanowiło na rzecz A. i S. małż. M. użytkowanie wieczyste działki budowlanej...

I OSK 549/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 30...
[...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty., W uzasadnieniu Sąd I instancji przedstawił następujące ustalenia faktyczne i prawne sprawy...

I SA/Wa 935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

. nr [...], w pkt 2. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] lipca 2009 r. nr [...] orzekającej o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu...
[...] w powiecie [...] przez M. K., E. K. i G. B., każdy w [...] udziału., Decyzją z [...] lipca 2009 r. nr [...] Wojewoda [...] odmówił potwierdzenia prawa do rekompensaty...

I SA/Wa 12/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-05

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2021 r. nr DAP-WOSRFR-7280-38/2021/KB w przedmiocie odmowy potwierdzenie prawa do rekompensaty 1. uchyla zaskarżoną...
ustawy - kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa...

I SA/Wa 2473/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

. (magistratu), w aktach nadzoru budowlanego miasta L., żadnej informacji, dotyczącej prawa własności S.M. do nieruchomości, położonej pod adresem ul. [...] nr [...] w mieście L...
2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z [...] sierpnia 2020 r...
1   Następne >   2