Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

II OSK 1161/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

. Nie przedłożono protokołu z kontroli pięcioletniej przeprowadzonej w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202...
. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. W ocenie organu zasadne...

II OSK 1160/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

wielorodzinnego przy al. J. [...] we W. na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.). Treść obowiązku określono...
w tytule wykonawczym jako: 1) przeprowadzenie kontroli obiektu przy al. J. [...] we W. w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu...

II OSK 15/05 - Wyrok NSA z 2005-09-09

kasacyjną. Decyzją z dnia 15 września 1999 r. Starosta B. na podstawie art. 47 ust. 1-3 oraz art. 80-82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414...
. została wydana na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Przepis ten upoważnia właściwe organy - w razie braku zgody właściciela...

II SA/Wr 420/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-05

technicznego budynku i poinformował, że kontrole wynikające z art. 62 Prawa budowlanego zostały wykonane, zaś kopie odpowiednich dokumentów kontrolnych zostaną przesłane...
dnia 17 maja 2021 r. zażalenie do DWINB. Rozstrzygnięciu zarzucono w pierwszej kolejności naruszenia art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego w związku z art. 81c ust. 4 tego aktu...

II SA/Wr 139/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-11

na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uznania za niedopuszczalny zarzutu braku wymagalności kary z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego...
pkt 1 i pkt 2a oraz art. 59g ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i art. 124 kpa, nałożył...

II SA/Gl 170/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-11

Konsekwencją nie wykonania obowiązku nałożonego na podstawie art. 81c ust. 1 Prawa budowlanego, nie może być wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego...
[...] (znak [...]) działając w trybie art. 81c ust. 1 i art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - (dalej Prawo...

II GSK 964/12 - Wyrok NSA z 2013-10-01

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) kwoty 1.857.908,70 zł tytułem wykonania robót zabezpieczających niezbędnych z punktu widzenia...
zobowiązanej. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego organ wskazał, że był zobligowany do podjęcia niezwłocznych działań w oparciu o art. 69 Prawa budowlanego...

II SA/Łd 107/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-29

PINB w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), określanej dalej...
także jako 'Prawo budowlane z 1974 r.', zobowiązał P.S. określanego dalej także jako 'zobowiązany' lub 'skarżący', do przedłożenia w terminie do dnia 31 maja 2019 r...

I SA/Kr 1558/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

przepisów prawa budowlanego nie będące budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem...
budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z kolei art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...

II OSK 1515/19 - Wyrok NSA z 2022-04-06

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej 'Prawo budowlane'). Obowiązek nałożony na skarżącego nie mógł być wykonany, gdyż skarżący nie był i nie jest właścicielem...
wykonania fundamentu (tj. w październiku 2013 r.) ustawową definicję budynku zawierał art. 3 pkt 2 Prawo budowlanego, według którego przez budynek należało rozumieć taki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100