Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

VII SA/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

. - Prawo budowlane (dalej: 'Pr. bud.'), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: 'k.p.a.') nakazał z urzędu MK rozbiórkę...
. do PINB wpłynęło pismo Starosty [...] znak [...], informujące o wybudowaniu bez wymaganego przepisami Prawa budowlanego obiektów budowlanych na działce...

II SA/Wr 1594/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-05

Budowlanego dla m. W. z dnia 28 kwietnia 2000 r., (...), na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. - Prawo budowlane...
w zabudowie bliźniaczej przy ul. Sz. Sz. 15 we W. do stanu zgodnego z prawem budowlanym i uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep spożywczy...

II SA/Po 4738/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-18

1. Wymóg określony w art. 33 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 33 ust. 1 /zdanie drugie i trzecie/ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
./ dotyczy wykazania prawa do dysponowania na cele budowlane tylko taką nieruchomością, jaka niezbędna jest do budowy obiektów wymienionych we wniosku. Regulacje objęte...

IV SA 2036/00 - Wyrok NSA z 2002-07-05

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane postanowiono wstrzymać użytkowanie budynku gospodarczego przez Ryszarda S. jako zakładu ślusarsko-spawalniczego...
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nakazano właścicielowi...

SA/Bk 1042/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

. w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę - oddala skargę. Decyzją z dnia 17 stycznia 2000 r. Starosta Powiatu w Ł. powołując się na przepisy ustawy prawo budowlane z dnia...
postanowieniem z 16 czerwca 2000 r. postępowanie swoje podjął a następnie decyzją z 6 lipca 2000 r., powołując się na art. 35 ust. 5 ustawy prawo budowlane z dnia 7...

II SA/Łd 1966/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-20

, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, Kierownik Urzędu Rejonowego w Skierniewicach nakazał Ryszardowi K. przywrócenie...
inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 52 poz. 284 ze zm./., Stosownie do art. 61 ustawy Prawo budowlane...

SA/Rz 2945/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-13

postępowania administracyjnego., Wedle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ przez obiekty budowlane rozumie...
, iż na postawienie przyczepy - kiosku i dobudówki było wymagane pozwolenie na budowę. Art. 28 ust. 1 prawa budowlanego z 1974 roku stanowi, że roboty budowlane z wyjątkiem...

4/II SA/Po 773/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-17

., wstrzymanych postanowieniem (...) z dnia 17 listopada 2002 r., do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych na wskazanym obiekcie...
o naruszeniu przez stronę art. 90 i art. 93 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. Wobec powyższego należy negatywnie...

III SA 395/91 - Wyrok NSA z 1991-06-21

określonych w prawie budowlanym. Analizując następnie brzmienie przepisów normujących udzielanie ulg inwestycyjnych, skarżący dochodzi do wniosku, że przysługują one z tytułu...
, rozszerzającym zakres przedmiotowy ulg inwestycyjnych, gdyż określającym wybudowanie 'innego własnego obiektu budowlanego' jako zdarzenie stwarzające prawo do ulgi., Z dniem 1...

SA/Gd 3/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-03-29

gospodarczej nie rozstrzygają o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego /art. 44 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
., wydaną na podstawie art. 44 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane, odmówiono wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia budynku gastronomiczno-pensjonatowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   28