Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Gl 408/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-03

prawa budowlanego występowali do właściwego organu celem uzyskania pozwolenia na budowę każdego z umiejscowionych na spornym gruncie garażu. Kolegium odwołało...
nr [...] z dnia [...]zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowa zespołu [...] garaży przy ul. K. w C., który to dokument...

I SA/Rz 607/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-24

posiadał w czasie wznoszenia budynku ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, jak również to ,że następnie została stwierdzona nieważność tej decyzji z uwagi na fakt...
rażącego naruszenia prawa. Aktualnie nie istnieje żadna decyzja stosownych organów legitymizująca wzniesienie tegoż budynku., Okoliczność, że decyzja o pozwoleniu na budowę...

I SA/Łd 409/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-04

. Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę przedmiotowa hala została wybudowana jako magazyn roślin, ale biorąc pod uwagę stan faktyczny potwierdzony w decyzjach organów...
na użytkowanie, pozwoleniu na budowę, warunkach zabudowy i zagospodarowania) budynek, w którym skarżący prowadził handel, klasyfikowany był jako magazyn roślin (czyli nawet w innej...

III SA/Wa 3085/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 234,12 m2 została podana w decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia [...] sierpnia 1998 r. oraz została wskazana...
, istniejącego na działce nr [...] na 24,20 m2., Powierzchnia użytkowa budynków została ustalona na podstawie danych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomieniu z dnia 6...

I SA/Wr 247/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-07-16

termicznego, tj. fundament, konstrukcje wsporcze oraz urządzenia techniczne i maszyny., Wskazano, ż Spółka otrzymała pozwolenie na budowę fundamentów jak i konstrukcji wsporczych...
udzielającej pozwolenia na budowę z dnia [...] marca 2011 r. Nr [...], swoim zakresem obejmuje zarówno konstrukcję wsporczą pod LZO jak i posadowienie, tj. stopy fundamentowe...

III SA/Wa 1439/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

r. nr [...] o treści ewidencji budynków wg stanu na dzień 31.12.2011 r.,, - decyzję o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego z dnia [...].12.1998 r. nr [...] wydaną...
Skarżącemu przez Kierownika Urzędu Rejonowego w P. [...],, - decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego z dnia [...].08.1998 r. nr [...] wydaną Panu A. D...

III SA/Wa 2665/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-06

na dzień 31 grudnia 2011 r.; - decyzję o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego z dnia [...] grudnia 1998 r. nr [...] wydaną A.D. przez Kierownika Urzędu Rejonowego w P...
.; - decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego z dnia [...] sierpnia 1998 r. nr [...] wydaną A.D. przez Kierownika Urzędu Rejonowego w P.; - zawiadomienie z dnia...

III SA/Wa 1350/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

, dokumentacji budowlanej, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie samoobsługowej myjni samochodowej oraz do przedłożenia wyciągu z ewidencji środków trwałych...
odwoławczego, z materiału dowodowego nie wynikało, że skarżąca uzyskała pozwolenie na budowę budynku. Stanowiska skarżących nie potwierdziły też przedłożone zdjęcia myjni...

III SA/Wa 1806/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

, a nie jak błędne podano w decyzji 7,72 m2. Skarżący wyjaśnili również, że w czerwcu 2001 roku uzyskali pozwolenie na budowę budynku letniskowego. Wskazali, że budynek...
tego przepisu, do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a...

I SA/Gl 562/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-23

. Za taką kwalifikacją przemawiało to, że podatnicy zawierają umowy, pobierają czynsze, uzyskują pozwolenia na budowę - 'wykonują na rzecz swoich najemców usługę...
pozwolenia na budowę każdego z garażu, który znajduje się na ich nieruchomości., W tak przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, zdaniem Sądu, podatnicy są przedsiębiorcami...
1   Następne >   +2   +5   +10   13