Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 1375/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta M. z [...] sierpnia 1999 r., Nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej D. i A. O. pozwolenia na budowę...
. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (według stanu prawnego na dzień 6 sierpnia 1999 r., dalej: 'Pr. bud.') pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie...

VII SA/Wa 1067/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-16

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
. [...], odmawiające uzgodnienia pozwolenia na budowę trzech budynków handlowo-usługowych wraz z pylonem, parkingiem, drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą...

VII SA/Wa 9/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

spółce G. sp. z o. o., z siedzibą w G. pozwolenia na budowę koryta dla przeprowadzenia części wód Kanału R. w G. (rejon T.i R.) - dz. nr [...] oraz [...] obr. [...] w G...
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w G. oraz Prezydenta Miasta G., wymagane przepisami Prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną i ważną do chwili obecnej...

VII SA/Wa 1230/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-06

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2022 r. znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
I instancji') postanowieniem z 30 lipca 2021 r., znak: WZW.5152.300.2021.KMR odmówił uzgodnienia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami, garażem...

II OSK 3/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

Prowadzenie robót budowlanych w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę nie wyłącza kompetencji organu konserwatorskiego do wydania decyzji na podstawie art. 45 ust. 1...
wykonane w oparciu o udzielone pozwolenie na budowę. Pomimo uprawnienia wynikającego z art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, konserwator...

VIII SA/Wa 837/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie pawilonu szpitalnego oraz przebudowie i remoncie istniejącego pawilonu nr [...], a w zakres...
tego pozwolenia wchodzą prace związane z budową drogi pożarowej wokół pawilonu nr [...] poprzedzone usunięciem drzew, korytowaniem drogi, ustawieniem krawężników i częściowym...

VII SA/Wa 2795/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-09

wymagały uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż roboty te stanowią przebudowę przegrody zewnętrznej oraz ingerencję w elementy konstrukcyjne istniejącego...
ten stanowi obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny. B. O. nie legitymuje się jednak stosownym pozwoleniem na budowę., W toku postępowania ustalono również, że przy murkach...

VII SA/Wa 1766/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

został zatwierdzony i stanowił integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę. Stwierdził, że tylko realizacja inwestycji z odstępstwem od tych rozwiązań...
zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i stanowił integralną część decyzji nr [...] o pozwoleniu na budowę z [...] czerwca 2012 r., I dalej...

VII SA/Wa 1171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

[...] lipca 2019 r., znak: [...] o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku inwestora dotyczącego przedmiotowego pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu swojego postanowienia, organ...
czy też do gminnej ewidencji zabytków, mamy do czynienia z dwoma różnymi procedurami przy wydawaniu pozwolenia na budowę. W pierwszym przypadku, określonym w art. 39 ust. 1...

VII SA/Wa 1253/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

odpowiedzialnością z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2015 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę...
z upoważnienia Prezydenta [...], z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] o odmowie wydania pozwolenia na budowę przyłącza elektroenergetycznego na działce...
1   Następne >   +2   +5   +10   53