Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

SA/Rz 200/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

2002 Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę skargę oddala SA/Rz 200/02, U z a s a d n i e n i e, Przedmiotem skargi...
[...] października 2001 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca S. M. pozwolenia na budowę budynku gospodarczego oraz na przełożenie - przebudowę przyłącza...

SA/Rz 2417/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-02

mogą być przedmiotem rozpatrzenia na drugim etapie procesu inwestycyjnego a zatem postępowaniu o pozwolenie na budowę. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
nie upoważnia wnioskodawcy do rozpoczęcia planowanej budowy ale jest jedynie 'zapowiedzią' i określa jedynie warunki jakie wypełnić musi inwestor przy ubieganiu się o pozwoleniu...

II SA/Gd 265/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

kredytu czy pozwolenia na budowę były świadomym działaniem władz w związku z działalnością strony w NSZZ 'Solidarność' Rolników Indywidualnych. Także przywoływany...
. Wprawdzie skarżący wskazywał na liczne szykany, trudności w uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę pomieszczeń gospodarczych i uniemożliwiany dostęp do kredytów, czy też pobicie...

OSK 1135/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

OSNAP i US Nr 4/1987, poz. 107/. Określenie w planie miejscowym linii zabudowy może mieć wpływ na usytuowanie przyszłej inwestycji na etapie pozwolenia na budowę, przeto...
. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr [...] pod budowę budynku mieszkalnego, przy czym dany teren jest przeznaczony w miejscowym planie...

OSK 1128/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

dotyczącej tej inwestycji będą rozpatrywane w postępowaniu o wydanie pozwolenia n a budowę., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła M. B. reprezentowana...

II OSK 2398/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

, że wieś S. gromada S. figurują w wykazie miejscowości zajętych pod budowę poligonu, a w dniu 28 października 1941 r. okupanci wysiedlili całkowicie ludność 5 gromad...
osobistych. Strona podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940 r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawczyni złożyła nadto oświadczenie J. L...

II OSK 2397/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

, że wieś S. gromada S. figurują w wykazie miejscowości zajętych pod budowę poligonu, a w dniu [...] października 1941 r. okupanci wysiedlili całkowicie ludność 5 gromad...
osobistych. Strona podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940 r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawca złożył nadto oświadczenie J. L., który oświadczył...

II OSK 788/12 - Wyrok NSA z 2013-08-22

wynika, iż K. D. wraz z mężem i dziećmi została wysiedlona z miejscowości Kamionka do miejscowości Kiełczygłów w związku z budową poligonu. Pobyt na wysiedleniu potwierdza...
, gdyż sama strona oświadczyła podczas przesłuchania, iż 'zaczęłam sama pracować tak, jak pozwoliły na to dzieci'., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi K. D...

II SA/Łd 1197/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-27

z budową poligonu. Ponadto organ stwierdził, że w świetle oświadczenia strony należy uznać, że rodzina podejmowała pracę w celu zapewnienia bytu. Organ, nie kwestionując zatem...
., podczas gdy tereny miejscowości B. i B., gdzie skarżący mieszkał do momentu wysiedlenia, zostały włączone pod budowę niemieckiego poligonu. Na potwierdzenie powyższych...

IV SA/Wr 187/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-20

przestępczej (osób powiązanych ze strukturami wojewódzkimi), wyłudzającej kredyty w Banku Spółdzielczym w M. w latach [...]. Chodziło o nieprawidłowości przy budowie fermy drobiu...
przez niego do realizacji zadań inwestycyjnych, budowy Zbiorczej Szkoły Gminnej, GOK, remontów mieszkań dla nauczycieli oraz świetlic, budowy i remontów dróg, budowy remizy...
1   Następne >   3