Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 242/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-09

Nr [...] w trakcie budowy w 2007 i 2008r., a wszczęta została w dniu 04.03.2010r. po otrzymaniu informacji o wyrokach WSA i NSA uchylających pozwolenie na budowę w tej sprawie.l...
-budowlanej postępowania wszczętego na wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na przedmiotową budowę i otrzymania akt z tego postępowania. W wyniku przeprowadzonego wówczas...

II OSK 1379/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

pozwolenia na budowę., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r...
[...] stycznia 2013 r., nr [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą A. G. pozwolenia na budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego, tj. budynku stajni z urządzeniami...

II OSK 2568/10 - Wyrok NSA z 2012-03-16

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę centrum usługowo- handlowego przy ulicy [...] w Tarnowskich Górach., W ocenie Starosty Tarnogórskiego należało zawiesić...
o pozwoleniu na budowę Centrum Handlowo -Usługowego przy ul. [...] w Tarnowskich Górach., Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia...

II SA/Po 944/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-23

[...] września 2016 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Starosta...
., dalej: K.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku A. sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2014 r. , zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę elektrowni...

II SA/Gl 742/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-06

Górniczego w Katowicach z dnia 21 marca 2022 r. nr PR.5206.1.2022 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę...
: P. SA w Warszawie Oddział w S.), wydał decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie górniczych obiektów...

I SA/Go 487/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-15

nr [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej w dniu [...].06.2005 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dla działek: nr [...]., W wezwaniu tym organ pouczył skarżącą...
nr [...] nie jest objęta pozwoleniem na budowę (decyzja nr [...] z dnia [...].06.2005 r.). Na ww. działce planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków...

II OSK 2518/17 - Wyrok NSA z 2018-04-24

nr [...] w [...] bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zaskarżony wyrok został wydany w następujących istotnych okolicznościach sprawy., Starosta [...] decyzją z [...] sierpnia 2011 r...
. nr [...] udzielił J. i J. T. pozwolenia na budowę budynku gospodarczego na działce nr [...] w [...] oraz decyzją z [...] sierpnia 2011 r. nr [...] udzielił K. i B. L...

II OW 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

ostatecznej decyzji Wójta Gminy Osielsko z dnia [...] września 1996 r. znak: [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na działce...
wykonany zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym integralną cześć decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa przedmiotowego budynku nie została jednak zakończona zgodnie...

II OW 147/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą P. a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...
sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...

I SA/Go 148/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

działki wydane zostało pozwolenie na budowę., Organ ustalił również, że zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. T.T. darowała swojemu...
. nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, który to budynek nie został odebrany do użytkowania i ujawniony w księdze wieczystej. Organ podkreślił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100