Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

SA/Rz 2438/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-10

robót budowlanych przy szopie gospodarczej poł. na działce nr 829 w R. objętych zgłoszeniem /pkt 2, 3, 4, 5/. W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że pozwolenia na budowę...
nr 829 nie jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę /art. 28 Prawa budowlanego/, który nie wymaga dodatkowego potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej...

II SA/Rz 562/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-05

[...] września 2000 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] lipca 2000 r. Nr [...]; II...
. pozwolenia na budowę tj. przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 3803/2 i 3803/1 położonej w M., W uzasadnieniu...

II SA/Po 813/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-22

jednak wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia, poprzez zmianę usytuowania budynku, gdyż jego budowa i tak nie jest ujęta w art. 29 P.b., jako zwolniona z uzyskania pozwolenia...
na budowę. Skoro zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, zatem zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 P.b., zgłoszenie sprzeciwu...

II SA/Go 416/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-20

. Kolejnym jest postępowanie prowadzące do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W każdym z tych etapów organ prowadzący postępowanie jest prawnie zobligowany...
wydania pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 u.p.z.p...

II SA/Bk 1101/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-17

na etapie udzielania pozwolenia na budowę i w decyzji tej zostaną doprecyzowane warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Opis planowanej inwestycji nie wskazuje...
z budową zbiorników magazynowych, na działkach o nr ewid. [...], [...] w obrębie Miasta B. przy ul. [...] (decyzja z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...])., Odwołanie...

II OSK 1939/09 - Wyrok NSA z 2010-12-15

uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 59 ustawy Prawo budowlane. Chodzi więc o taką sytuację, w której inwestor po zakończeniu budowy...
występuje o pozwolenie na użytkowanie obiektu i w trakcie tej procedury następuje obowiązkowa kontrola w celu sprawdzenia zgodności budowy z ustaleniami i warunkami...

II SA/Wa 1832/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-17

., z zamiarem podjęcia pracy, która pozwoli na wybudowanie domu w Polsce. W 2005 r. wspólnie z żoną kupili w Polsce działkę budowlaną, otrzymali pozwolenie na budowę, wszelkie...
, aby jak najszybciej rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Corocznie przyjeżdżał do Polski na urlop i w tym czasie zajmował się budową domu. Pod jego nieobecność budowę domu...

II SA/Go 418/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

): 'Na gruncie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. nie można utożsamiać nowej okoliczności faktycznej z nowym dowodem. Ekspertyza, wydana po wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Go 272/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

faktycznej z nowym dowodem. Ekspertyza, wydana po wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, nie może być uznana za nowy dowód, stanowiący podstawę do wznowienia postępowania...

II SA/Go 748/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-24

. przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg w upadłości, z którego wynika, że była zatrudniona w okresie od 2 stycznia 1974r. do 30 września 2002r., Organ podał, iż zgodnie...
bezrobotną, ponieważ w tym czasie była zatrudniona w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Utrzymania Dróg., Od decyzji organu pierwszej instancji odwołanie wniósł E.G....
1   Następne >   2