Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 1953/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

budowlany i udzielił Z. C. pozwolenia na budowę budynku gospodarczo-garażowego o kubaturze 235 m³, powierzchni zabudowy 80 m² i powierzchni użytkowej 62 m² na działce...
. decyzji o pozwoleniu na budowę. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r. uchylił ww. decyzję i przekazał sprawę organowi pierwszej...

II OSK 348/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

. nr [...], zatwierdził projekt budowlany i udzielił B. G. pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego świec i zniczy wraz z hurtownią oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną we wsi...
2013 r. W. J. wniosła o stwierdzenie nieważności obu ww. decyzji. W jej ocenie pozwolenie na budowę zostało wydane niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, gdyż obiekt...

II OZ 937/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

w sytuacji, gdy na jej podstawie zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę, na podstawie którego obecnie realizowana jest duża inwestycja, są nieporównywalne...
do konsekwencji decyzji o uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy w okresie przed wydaniem pozwolenia na budowę. W sytuacji, kiedy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy uzyskano...

IV SA/Wa 1752/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

postanowienia o umorzeniu postępowania. Ponadto skarżący wskazał, że organ pominął przy wydawaniu zaskarżonego postanowienia treść ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji...
o pozwoleniu na budowę stacji paliw na nieruchomościach objętych wnioskiem; okoliczności, że obecnie nieruchomość stanowi własność spółki prawa handlowego...

II OSK 1218/19 - Wyrok NSA z 2022-04-27

oświadczenia D. W., sporny budynek gospodarczy został wybudowany przez jego ojca - J. W., w latach 1991-1992 i nie posiada on wiedzy, czy posiadał pozwolenie na jego budowę...
dokonanych w dniu 7 października 2014 r. Uczestniczący w oględzinach J. W. (inwestor) oświadczył, że nie posiada pozwolenia na budowę ww. obiektu budowlanego. D. W. potwierdził...

II SAB/Go 201/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-27

administracyjnych wskazuje się przy tym, że przepis art. 28 ust. 2 prawa budowlanego (zakreślający krąg stron w sprawie pozwolenia na budowę) nie ma zastosowania do zdefiniowania...
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania...

IV SA/Wa 2083/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

odrębnymi., Zgodnie z art. 59 i nast. u.p.z.p., decyzja o warunkach zabudowy ma charakter promesy uprawniającej do późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę...
na warunkach w niej określonych. Nie jest to akt upoważniający do podjęcia i realizacji inwestycji, ale stanowiący podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dopiero...

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje dla inwestora skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę nie z dniem doręczenia tej decyzji stronie...
obowiązywania przedmiotowego pozwolenia. Skarżący podniósł w tym kontekście, co następuje:, 1. Wbrew ocenie Szefa Urzędu art.130 § 4 k.p.a. nie ma w zastosowania w niniejszej...

II OSK 1041/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Starosty Ostrołęckiego z dnia [...] sierpnia 2008r., znak: [...]) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej I. Sp. z o.o. z siedzibą w Z., pozwolenia na budowę...
o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu...

II SAB/Wr 682/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-02

administracyjnego wszczętego wnioskiem Z. E. W., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - remont linii energetycznej oraz budowę stacji transformatorowej, w wyniku...
1   Następne >   +2   6