Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I OSK 2748/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Kamieńskiego z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą W. Z. pozwolenia na budowę budynku rekreacyjnego położonego w K...
jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej; 2) definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3 pkt 12 ustawy Prawo budowlane; 3) definicję...

II SA/Sz 712/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

jednorodzinnego położonego w K.gm. . Do wniosku dołączył m.in.:, - decyzję S. K z dnia [...]r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą W. Z. pozwolenia na budowę...
przez policjantów, określający dokumenty jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej,, - definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3...

IV SA/Po 735/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

pozwolenia na budowę z dnia [...] września 2012 r. znak [...] wydanego przez Starostę Obornickiego, przeniesionego na B. Z. decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r...
. dokonał wpisu, z którego wynika, że 'budowa została wykonana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz P. N., a budynek nadaje się do użytkowania...

I OSK 492/19 - Wyrok NSA z 2020-10-02

zabudowanej domem jednorodzinnym położonej w [...], gm. [...]. W toku postępowania ustalono, że dom mieszkalny w [...] był realizowany na podstawie pozwolenia na budowę...
została wykonana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, a budynek nadaje się do użytkowania'., W tej sytuacji organ II...

II SA/Bd 533/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-09

nr [...] Starosty [...] o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego oraz kserokopię decyzji nr [...] Starosty [...] o zmianie pozwolenia na budowę., W dniu [...].11.2018 r...
potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość...

II SA/Bd 745/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-13

wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu. Z przedstawionego przez stronę...
pozwolenia z dnia 29 sierpnia 2007 r. Starosty Ż. przenoszącego pozwolenie nr [...]z dnia [...] r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy B. na budowę budynku mieszkalnego...

II SA/Ol 225/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

na zamieszkanie. Do oświadczenia załączyła kserokopię decyzji Starosty z 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą...
jest pozwolenie na budowę można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14...

III SA/Lu 577/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-17

jednorodzinnego położonego w Kolonii S. Do wniosku dołączył odpis z księgi wieczystej działki nr [...], decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego...
, potwierdzający własność gruntu, pozwolenie właściwego organu na budowę domu oraz zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych...

II SA/Op 282/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-29

. o nabyciu działki o nr ewid. a, o powierzchni 0,0923 ha, położnej w [...], decyzję Starosty [...] z dnia 9 lipca 2007 r., nr [...], w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę...
, że wniosek o przyznanie prawa pomocy finansowej powinien być złożony w określonym czasie, liczonym np. od daty uzyskania pozwolenia na budowę. Możliwość złożenia wniosku...

II SA/Rz 49/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-03-20

domu rozpoczęła się już po jego zawarciu w dniu 8 września 2007 r. Pozwolenie na budowę zostało udzielone decyzją Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2009 r., a budowa...
również decyzja Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla A. T., a także Dziennik Budowy D1...
1   Następne >   +2   +5   +10   15