Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GSK 2946/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

i to w zakresie w jakim wynikają one z pozwolenia na budowę i przepisów wykonawczych. Tak więc w rozpatrywanej sprawie istotne jest nie to czy wskazane przez świadczeniodawcę...

VI SA/Wa 1254/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

telekomunikacyjnych z przebiegiem kanału odwadniającego od wsi [...] do wsi [...] w ramach budowy stopnia wodnego [...] (dokumentacja do pozwolenia budowlanego) oraz opracowaniu...

III SA/Łd 653/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-08

mieszkaniowego, jaką miał on w momencie wniesienia go do spółdzielni, co pozwoliło by na należyte uwzględnienie jej faktycznego wzbogacenia się. Ponadto podkreśliła...
w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy miedzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych...

III SA/Łd 1212/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-09

i interesu publicznego, pozwoliłaby na dokładne ustalenie istnienia przesłanek uzasadniających uwzględnienie bądź oddalenie wniosku strony, Zakład nie przeprowadził...
według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy miedzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków...

VI SA/Wa 1405/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

zabytkowym, renowacja i rekonstrukcja wnętrza obiektu, rekonstrukcja tynków, detali architektonicznych, cegły, nadzór kierownika budowy przy renowacji obiektu zabytkowego...
poddane pozytywnej ocenie także przez kierownika budowy, który z ramienia Skarżącego dokonywał oceny jakości wszelkich prac wykonywanych na terenie budowy, na którym dzieło...

VI SA/Wa 1771/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

i stylistycznych, poprawianiu budowy całej publikacji - porządkowaniu i ujednolicaniu składników tekstu, uzupełnianiu składników brakujących, dbałości o logiczną...
, poprawianie budowy całej publikacji - porządkowanie i ujednolicanie składników tekstu, uzupełnianie składników brakujących, dbałość o logiczną konstrukcję utworu, poprawienie...

III RN 197/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

postępowania administracyjnego. Stwierdzono, iż postępowanie dowodowe doprowadziło do ustalenia prawdy materialnej, co też pozwoliło na wyprowadzenie jednoznacznego...
dowolnych, gdyż prawo nie jest wartością autonomiczną, ale opartą o wartości powszechnie uznawane przez społeczeństwo, które legły u podstaw budowy nowego systemu...