Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II OSK 679/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

. nr [...] w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn...
Zgierskiego z dnia 5 sierpnia 2005 r., Nr [...], w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji podał, że decyzją...

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Wojewody [...] z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oddala skargę Starosta [...] decyzją z dnia...
'), zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi P. Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...

II SA/Rz 329/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

, przedmiotowy maszt jest budowlą na którą wymagane jest pozwolenie na budowę. Ze względu na fakt, że obiekt nie jest na stałe połączony z gruntem, jest on obiektem tymczasowym...
roboty budowlane przy realizacji stacji bazowej z powodu prowadzenia ich bez pozwolenia na budowę oraz nałożył obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 5 grudnia 2003...

II SA/Wr 159/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

Wrocławskiego Nr 4336/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., zatwierdzono projekt budowlany i udzielono spółce O. S. A. pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji...
we Wrocławiu wpłynął wniosek spółki O. S.A., reprezentowanej przez N. S., o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji...

II SA/Lu 703/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: skarżąca lub Spółka) odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w sytuacji usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i spełnienia wymagań określonych w art. 33 P.b....

II SA/Gl 412/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

Śląskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. nr IFXIV.7840.9.64.2021 w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2021 r., obecnie skarżąca T. S.A....
w W., zwróciła się do Starosty [...] o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. 'Budowa stacji bazowej telefonii...

II SA/Ol 224/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-06-04

.) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. Nadto, zgodnie z art. 46 ust. 4 pkt 2...
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) inwestor ma obowiązek uzyskania przed pozwoleniem na budowę decyzji...

II SA/Wr 349/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej montaż...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na montaż instalacji radiokomunikacyjnej i przebudowę dachu hotelu związaną z budową konstrukcji wsporczej...

III SA/Lu 634/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-21

;, - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych, jeśli jest ono wymagane przepisami Prawa budowlanego;, - przedłożenia do uzgodnienia...
oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:, 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót...

III SA/Lu 1035/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-22

o niewymaganiu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, jak również dołączając oficjalną interpretację Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zdaniem skarżącej...
, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:, 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;, 2) uzgodnienia z zarządcą...
1   Następne >   +2   6