Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

powstania kopalni. Użycie zwrotów budowa, czy teren górniczy mogłoby traktowane jako przyjęcie do rozstrzygnięcia przez referendum kwestii ewentualnego pozwolenia na budowę...
obejmuje punkty 2 i 3 tego artykułu, co potwierdza argumentacja zawarta w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego. Jeżeli kwestia budowy kopalni leży w gestii...

II OSK 1934/16 - Wyrok NSA z 2016-11-29

Lotnictwa Cywilnego, ani starostowie, nie wydają decyzji administracyjnych - odpowiednio pozwoleń na budowę lotnisk - z urzędu, ale na wniosek. Nie można zatem zgodzić...
budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zarządza przeprowadzenie referendum wojewódzkiego na wniosek mieszkańców...

III SA/Lu 302/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-29

w kompetencjach jej organów musiałaby leżeć decyzja uruchamiająca proces inwestycyjny. W kompetencji organów gminy leży zaś tylko postępowanie o pozwoleniu na budowę takiego...
w sprawie pozwolenia na budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego tj. starosta /art. 80 w związku z art. 82 prawa budowlanego...

II OSK 2467/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

w wymienionej ustawie. Rada gminy nie może wydawać pozwoleń na budowę, zatem przedmiot referendum zaproponowany przez inicjatora referendum nie mieści się w zakresie...
- budowlanej. Rada gminy nie może wydawać pozwoleń na budowę 'farm wiatrowych', zatem przedmiot referendum, zaproponowany przez inicjatorów referendum w niniejszej sprawie...

III SA/Lu 50/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

- budowlanej, wydaje on decyzje administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę (art. 81 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 28 ust. 1), ale - zgodnie z art. 82...
- odnoszących się do lokalizacji Budynku Administracyjnego Gminy - podjęto konkretne działania polegające na opracowaniu projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia Starosty...

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

administracyjnych w sprawach określonych w ustawie - Prawo budowlane, między innymi pozwoleń na budowę, przy czym, co istotne, w myśl art. 82a tej ustawy, starosta nie może powierzyć...
, nie może wydawać pozwoleń na budowę [...], zatem przedmiot referendum zaproponowany przez inicjatorów referendum w niniejszej sprawie nie mieści się w zakresie ustawowych...

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

w sprawach określonych w ustawie - Prawo budowlane, między innymi pozwoleń na budowę, przy czym, co |, |istotne, w myśl art. 82a tej ustawy, starosta nie może powierzyć...
przeznaczania terenów, lokalizacji, a w konsekwencji budowy elektrowni wiatrowych z |, |zastrzeżeniem dopuszczenia obszaru o którym mowa w uchwale Nr [...] z dnia...

III SA/Łd 553/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-31

2014-2018. Na budowę kanalizacji liniowej w obu miejscowościach uzyskano również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i pozwolenia na budowę (decyzje...
A czy B?, A. Czy jesteś za programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który objąłby swoim zasięgiem teren całej gminy., B. Czy jesteś za kontynuowaniem...

III SA/Wr 85/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

jest on uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie - Prawo budowlane, między innymi pozwoleń na budowę, przy czym, co istotne, w myśl art. 82a...
rada gminy nie może wydawać pozwoleń na budowę 'elektrowni wiatrowych, czy fotowoltaicznych', to przedmiot referendum, zaproponowany przez inicjatorów, nie mieści...

III SA/Łd 258/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-28

pozwoleń na budowę, zatem przedmiot referendum zaproponowany przez inicjatora referendum nie mieści się w zakresie ustawowych kompetencji rady., Gdyby natomiast przyjąć...
Nr XIII/72/12 z dnia 22 lutego 2012 r. odrzuciła wniosek mieszkańców z dnia 23 stycznia 2012 r. o przeprowadzenie referendum w sprawie lokalizacji/budowy na obszarze...
1   Następne >   2