Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Rz 291/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

pozwolenia na budowę, co oznacza, że jej samowolna realizacja uzasadnia wdrożenie przez organ nadzoru budowlanego procedury legalizacyjnej z art. 48 i następnych u.p.b....
, wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę, którego inwestor nie uzyskał. Organ podał, ze materialnoprawną podstawę decyzji stanowi art. 48 ust. 1 u.p.b. Zgodnie...

III SA/Gl 785/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-21

pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust 3 stosuje się odpowiednio. Spółka takiego zezwolenia nie otrzymała...
jego niezastosowanie i nieprzyjęcie, że ewentualna zgoda, o której mowa w ust. 2 tegoż artykułu, winna zostać dołączona dopiero do wniosku o pozwolenie na budowę...

VIII SA/Wa 281/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

będzie na dalszym etapie procesu inwestycyjnego w odrębnym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji kolejowej. Obowiązek zapewnienia dostępu...
o wydanie decyzji o pozwoleniu na jej budowę, możliwe będzie wygaszenie jako bezprzedmiotowej w tej części decyzji lokalizacyjnej na podstawie art. 162 Kpa, celem...

VI SA/Wa 469/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-20

oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:, 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót...
budowlanych;, 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;, 3) uzyskania...

II OSK 959/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej...
, że ograniczenie możliwości uchylenia decyzji odnosi się tylko do decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na budowę drogi, a więc decyzji, której nadano rygor...

VI SA/Wa 2487/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

, realizowanych przez Gminę - miasto G., i po trzecie, że ul. [...] w G. objęta jest pozwoleniem na budową II etapu Trasy średnicowej w G., Skarżąca nadaje ww. zezwoleniu prawnie...
w rozumieniu art. 104 k.p.a. Jeżeli więc sprawa administracyjna podlega załatwieniu w drodze decyzji, a do takich spraw należy zaliczyć uzyskanie pozwolenia na przejazd pojazdem...

II SA/Rz 104/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-12

albowiem stosownie do treści art. 47 ustawy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wiążą organ wydający pozwolenie na budowę. Pozostawienie w obecnym brzmieniu...
się inwestora o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, zapewniona będzie pełna ochrona zabytków położonych na terenie inwestycji, w tym obiektu przy ul...

II GSK 2129/14 - Wyrok NSA z 2015-07-16

: k.p.a., poprzez niewyjaśnienie kwestii uzyskania pozwolenia na usytuowanie reklamy, w związku z wydaniem na rzecz skarżącego pozwolenia na budowę infrastruktury, dotyczącej...
Prezydenta Miasta C z dnia [...] czerwca 1997 r. o pozwoleniu na budowę autosalonu i serwisu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną, pozwolenie to dotyczyło inwestycji...

II GW 14/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

drogowej - wbrew twierdzeniu ZDW w Ł., bowiem taka decyzja w ogóle nie została wydana. Wyjaśniono, że decyzja o pozwoleniu na budowę przedmiotowego przedsięwzięcia...
na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej a następnie zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę inwestycji polegającej...

II GSK 777/13 - Wyrok NSA z 2014-07-30

jest Miasto Z., przy czym w decyzji o pozwoleniu na budowę wskazano wadliwie jako inwestora organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - Prezydenta Miasta. Zdaniem...
drogowego ma jedynie inwestor (art. 39 ust. 3a w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 u.d.p.). W tym zakresie ustawodawca przyjął rozwiązanie podobne jak w przypadku pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   9