Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

VI SA/Wa 1193/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-15

nie dysponuje jeszcze pozwoleniem na budowę, a jego uzyskanie determinuje decyzja organu odmawiająca przedłużenia terminu rozpoczęcia działalności, co czyni koncesję martwą...
i udzielenie pozwolenia na budowę. Urząd Wojewódzki odmówił procedowania, wskazując na dwie przyczyny: 1) brak możliwości procedowania w oparciu o decyzję ustalającą...

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak [...] z [...] września 2006 r. i decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak...
[...] z [...] stycznia 2012 r. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z [...] lipca 2012 r. nr [...] udzielono pozwolenia na użytkowanie dotyczące sali klubowej powstałej...

III FSK 228/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

wniosków. Nie wywołuje takiego skutku podniesiona przez skarżącego okoliczność, iż jego grunt jest objęty pozwoleniem na budowę rurociągu. Po pierwsze roboty na działkach...
dokumentów urzędowych, tj.: koncesja na wydobywanie gazu ziemnego, plan ruchu KGZ Z., wskazanie lokalizacyjne, pozwolenie budowlane i plan zagospodarowania złoża., Skarżący...

II GSK 722/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

rybnych w Wytycznym;, - decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z [...] lipca 2003 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stawów rybnych na działce...
. w trakcie rozprawy w dniu [...] listopada 2013 r., to jest decyzja Wojewody C. z dnia 21 września 1998 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, decyzja Powiatowego...

II GSK 2738/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

są nieprawdziwe. Wskazał, że zgodnie z jego wiedzą Starosta Nowosądecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zjazdu publicznego Spółce E.-E...
nie prowadzono wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża, lecz prowadzono roboty budowlane związane z budową ogrodzenia i drogi oraz z niwelacją i plantowaniem terenu...

II GSK 312/19 - Wyrok NSA z 2022-06-02

wynika, że nie wydawał także decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatem twierdzenie strony o wykonywaniu prac ziemnych w związku z budową domu jest gołosłowne. Po wtóre...
terenu, budowę geologiczną., Na podstawie ustaleń poczynionych w toku postępowania administracyjnego, Dyrektor OUG w Krośnie dnia 27 grudnia 2016 r. wydał decyzję...

II GSK 2854/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

oraz decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji. W stosownych rejestrach brak także pozwolenia na budowę., Sąd I instancji...
na prawidłowość obliczeń., W odniesieniu do tych działek Starosta nie udzielał - jak wywodził Sąd I instancji - koncesji na wydobywanie kopalin na podstawie p.g.g., pozwolenia...

II SA/Ke 493/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-06

inwestycyjnym jest to jeden z etapów zmierzający do otrzymania pozwolenia na budowę przedmiotowego obiektu (po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego...
. Burmistrz Miasta i Gminy D. ustalił dla strony warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu rybnego do hodowli ryb karpiowatych wraz z urządzeniami...

VI SA/Wa 1007/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-08

jest wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę., Urząd Gminy w D., w odpowiedzi na zapytanie organu, w piśmie z dnia 4 maja 2006 r. poinformował...
.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a pozwolenia na budowę nie wymaga tylko budowa przydomowych basenów i oczek...

III SA/Łd 272/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-20

przepisy Prawa budowlanego oraz Prawa wodnego , bowiem staw jest urządzeniem wodnym, na budowę którego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne . Działalność zarówno G.M....
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatem skarżący G.M. dopuścił się nie tylko naruszenia przepisów Pgg (wydobywał kopalinę bez wymaganej koncesji...
1   Następne >   +2   5