Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

'Shalom' w W. na decyzję Wojewody M. z dnia 14 marca 2001 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu...
. Teren działki 'leży poza zasięgiem ochrony konserwatorskiej'. Brak więc podstaw do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę w granicach terenu zaznaczonego literami...

I SA 1019/88 - Wyrok NSA z 1989-01-17

budowy obiektów budowlanych przewiduje wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i wreszcie o pozwoleniu na budowę i nikt...
nie ma wątpliwości co do tego, że w każdym z wyżej wymienionych etapów postępowania, zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jest wydawana decyzja...

I SA/Kr 367/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07

nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wskazane zostało, iż inwestor w trakcie realizacji prac budowalnych musi spełnić wymagania...
zawarte w pozwoleniu nr 165/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Beneficjent składając wniosek o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich, dołączył...

III ARN 7/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-13

norm jest wolny od cła i od wymaganego zgodnie z art. 7 pozwolenia, jeżeli przedmiotem przywozu są rzeczy otrzymywane przez fundacje przeznaczone do działalności statutowej...
Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 maja 1990 r. Za nie służącą budowie zaufania do organów państwa należy uznać również sytuację, w której 'organy celne...