Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 3064/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

się pozwoleniem na budowę, zwłaszcza wobec faktu, że pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, konsumowaną następnie w drodze pozwolenia na użytkowanie., 3. art. 134...
pkt 2 ustawy o odpadach poprzez bezzasadne przyjęcie, że brak pozwolenia na budowę przypisanego wprost do Spółki, musi skutkować uznaniem, iż sposób prowadzenia...

II SA/Ol 104/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia, Nr '[...]', Wojewoda , działając na podstawie art. 138 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
. z o. o. z siedzibą w W. od decyzji Starosty K. z dnia 18 marca 2014 r., znak: '[...]', odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę...

IV SA/Wa 1400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

ustawy o odpadach, poprzez jego błędną wykładnię i chybione przyjęcie, iż zarządzający składowiskiem odpadów powinien legitymować się pozwoleniem na budowę, w sytuacji...
gdy pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, której prawidłowość potwierdza następnie pozwolenie na użytkowanie, którym Skarżący się legitymuje, co w pełni umożliwia...

II OSK 2735/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 104/15, oddalił skargę...
A. K. sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wyrok zapadł...

II SA/Kr 78/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

pozwolenia na budowę dla inwestora: [...] sp. z o.o. sp.k., ul. [...], [...], dla zamierzenia budowalnego pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych...
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz działka nr [...], dla której również nie zostały wydane pozwolenia na budowę, które uprawniałyby do realizacji inwestycji...

II SA/Ol 185/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-27

i gruzu wykonywane były na podstawie pozwolenia na budowę '[...]' dotyczącego budowy Ośrodka Sportów Wodnych, a uzyskanego przez przedsiębiorców G i I S, co potwierdził...
. Jako posiadacza odpadów należy uznać adresatów decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie właścicielkę nieruchomości, osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej...

II SA/Wr 682/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatem jej posiadanie jest warunkiem legalnego przetwarzanie odpadów w procesie budowlanym, czyli właśnie z zachowaniem...
przepisów odrębnych, w tym Prawa budowlanego. Wyjątkiem od tej zasady jest art. 29 Prawa budowlanego, ustalający katalog budów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia...

II OSK 2767/17 - Wyrok NSA z 2019-10-03

i gruzu wykonywane były na podstawie pozwolenia na budowę [...] dotyczącego budowy O., a uzyskanego przez przedsiębiorców G. i I. S., co potwierdził Powiatowy Inspektor...
odpadów należy uznać adresatów decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie właścicielkę nieruchomości, osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. W konsekwencji...

IV SA/Wa 1409/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest składowisko. W odpowiedzi z 31 grudnia 2014 r., strona dostarczyła pozwolenie na budowę składowiska udzielone...
., znak: [...] z [...] marca 2012 r. znak: [...], informując o braku pozwolenia na użytkowanie, ponieważ 'składowisko jest ciągle w budowie'., Spółka wyjaśniła, że tytułem...

II SA/Go 734/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-19

podpisy są bowiem mało czytelne, zaś korespondencja nie zawiera wykazu wnioskodawców. W ocenie wnioskodawcy firma S. nie posiadała pozwolenia zezwalającego na budowę, tj...
, że budowę wysypiska w miejscowości [...] poprzedzono pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...] lutego 2002 r. udzielonym przez Starostę [...]. Następnie zostało ono...
1   Następne >   +2   +5   +10   38