Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Rz 1130/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-18

[...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej -skargę oddala- Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2013 r. sygn. akt [...], Sąd Rejonowy...
w [...] orzekł o przyjęciu M. D. do domu pomocy społecznej bez jego zgody, po zakończeniu leczenia szpitalnego. Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2010 r. sygn. akt...

II SA/Sz 667/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D...
pielęgnacyjnego od dnia 1 stycznia do 31 marca 2007 r. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że I.W. jest stałą mieszkanką Domu Pomocy Społecznej w M. Za pobyt w Domu...

V SA/Wa 1848/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-30

Strona podniosła m.in., że przekazanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych na wskazane przez nich konto bankowe należące do domu pomocy społecznej...
do domu pomocy społecznej, w którym zamieszkuje, powoduje utratę prawa do otrzymania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzeń tego pracownika niepełnosprawnego...

III SA/Gl 545/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-05

z [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej: organ) utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] r., nr [...] Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w R. Do wniosku dołączył...

I SA/Gl 1227/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-19

Odwoławczego w Katowicach (dalej: 'Kolegium') utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., działającego z upoważnienia Prezydenta...
jest, iż organy pomocy społecznej, udzielając wsparcia ze środków PFRON muszą dokonywać selekcji przy tym podziale, tj. preferować ważność pewnych kategorii wniosków względem...

I SA/Gl 563/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-05

Prezydenta Miasta K. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w dniu [...], nr [...]. 1. R. C. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. (z upoważnienia Prezydenta Miasta K.) decyzją z [...] r., nr [...] odmówił przyznania skarżącemu dofinansowania ze środków...

I SA/Gl 1216/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-18

marca 2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej jako: 'k.p.a.'), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

I SAB/Gl 7/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. wpłynął wniosek S.L.(dalej: strona, wnioskodawca, skarżący) o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym., W piśmie z dnia [...]r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w C. (dalej: MOPS, organ I instancji) poinformował...

II SA/Sz 1040/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-27

w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych., Z uzasadnienia decyzji organu II instancji wyłania się następujący...
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych., Organ I instancji podkreślił...

IV SA/Wa 1376/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Organ nadzoru wziął również pod uwagę standardy wynikające...
niepełnosprawności, zawierające kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:, - czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność...
1   Następne >   +2   +5   +10   26