Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

I OW 181/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-02

. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić wniosek Wnioskiem z dnia 2 listopada 2011 r. Wójt Gminy Kosakowo wystąpił o rozstrzygnięcie zaistniałego...
pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta Braniewo sporu o właściwość w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania M. B. do domu pomocy społecznej wraz z określeniem gminy...

I OSK 2969/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

z zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o wysokości otrzymanego zasiłku rodzinnego oraz dodatku mieszkaniowego, z zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w G. o wysokości...
2011 r. A. B. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w P. podanie o przyznanie pomocy. Do podania strona dołączyła akt notarialny sprzedaży mieszkania, które stanowiło...

IV SA/Gl 551/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

. Jako podstawę odmowy podał art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. nr 175 z 2009 r., poz. 1362 ze zm.) zwanej dalej 'ustawą'., W uzasadnieniu...
ust. 5 ustawy o pomocy społecznej strona., Od tej decyzji W. L. wniósł odwołanie, w którym zarzucił organowi permanentne naruszanie prawa poprzez celowe stosowanie...

II SA/Go 61/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. 1. W dniu 13 września 2010 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek J.R. o przyznanie pomocy...
administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, po rozpatrzeniu powyższego wniosku, na podstawie art.2 ust. 1, art. 7 pkt 5, art. 8 ust...

II SA/Po 570/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-29

[...] kwietnia 2015 r., Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej; postanawia zwrócić z urzędu J. B. 100 (sto) złotych uiszczone jako opłata...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., Pismem z dnia...

II SA/Łd 467/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-13

za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a : - nakazać zwrot na rzecz strony skarżącej - S. H. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W dniu 10 kwietnia 2014 r. skarżący uiścił kwotę 200...

II SA/Łd 735/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-16

ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a : 1. nakazać zwrot na rzecz strony skarżącej - M. W. z funduszu Skarbu Państwa...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., Pełnomocnik skarżących złożył wniosek o sporządzenie...

I OZ 623/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-01

zarządzenie. Wskazał, że sprawa dotyczy sfery pomocy i opieki społecznej, a więc podlega zwolnieniu od opłat na podstawie art. 239 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
z zakresu oświaty i szkolnictwa, a nie sprawą z zakresu pomocy i opieki społecznej. Skarżący błędnie identyfikuje te dwie materie. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych...

IV SA/Wr 112/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-24

za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia : zwrócić wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych. Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2010 r. sygn. akt IV SA...
w domu pomocy społecznej. Skarżący złożył skargę kasacyjną na przedmiotowy wyrok., W dniu 29 lipca 2010 r. skarżący uiścił wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 200 zł...

II SA/Ke 332/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-06

niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., znak...
: [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: zwrócić skarżącemu Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100