Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 1691/17 - Wyrok NSA z 2017-12-20

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie o przyznanie zasiłku celowego na remont dachu., Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, decyzją z dnia [...] lipca 2016 r. Wójt Gminy...
potrzeby bytowej oraz fakt, że jej dochód jest niższy od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wyjaśnił przy tym, że ustalając kwotę...

FSK 280/04 - Wyrok NSA z 2004-07-07

z dnia 3 czerwca 2003 r. SA/Sz 1614/01 w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej w B.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 7 czerwca 2001 r...
Burmistrza Miasta i Gminy B.-S. z dnia 4 maja 2001 r. (...) w przedmiocie określenia Domowi Pomocy Społecznej w B.-S. zaległości w podatku od nieruchomości za lata...

II SA/Rz 725/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-17

oraz jej uprawdopodobnienia poprzez nadesłanie dowodów ponoszenia tych kosztów,, - wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej bądź innych z zakresu zabezpieczenia społecznego...
i lekarstw wynosi około 600 zł. Wydatki związane z wyżywieniem, nabyciem lekarstw i odzieży ponosi samodzielnie. Ze świadczeń z pomocy społecznej nie korzysta...

II SA/Rz 698/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-13

, jak też nie korzysta ze środków pomocy społecznej. Jest zadłużony z tytułu pożyczki na remont domu. Nie mają rachunków bankowych. Skarżący podkreślił, że żyje...
finansowej. Nie pobiera bowiem dopłat do posiadanego gruntu rolnego, jak też nie wynika, by się o takie starał. Nie pobiera również świadczeń z pomocy społecznej. Skoro...

I OZ 71/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

emeryturę wydaje na znaczki, ksera i pisma procesowe. Ponadto skarżąca wskazała, że zarówno ona jak i członkowie jej rodziny nie korzystają z pomocy społecznej i pomocy osób...
przyznania D. W. prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza...

IV SA/Wa 2412/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania pomocy społecznej;, 5. kopii umowy kredytowej, na podstawie której udzielono skarżącemu kredytu...
niejawnym wniosku W. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W. B...

II SA/Rz 1043/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-28

. Ponieważ nie jest prowadzona ewidencja wydatków, strona nie może podać miesięcznych kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Rodzina nie korzysta z pomocy społecznej...
r., nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków - p o s t a n a w i a - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia...

I OSK 2555/20 - Wyrok NSA z 2021-08-26

w zakresie:, 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;, 1a) wspierania rodziny i systemu...
publicznego., Działalność pożytku publicznego, jak słusznie wskazał organ odwoławczy, jest aktywnością prowadzoną przez organizacje pozarządowe dla dobra ogółu społecznego...

II SA/Wr 632/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

istotny wpływ na wynik sprawy. A zatem Sąd - nie znajdując podstaw do uchylenia zaskarżonych decyzji - na podstawie powołanych wyżej przepisów ustawy o pomocy społecznej...
zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej...

I OSK 2973/12 - Wyrok NSA z 2014-07-09

kasacyjnej art.72 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Przede wszystkim należy przypomnieć, że zgodnie z art.174 pkt 2 p.p.s.a. skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   15