Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Pracy we własnym gospodarstwie rolnym nie można uznać ani za zatrudnienie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 19 lutego 1999 r.; (...). Mirosław K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

opłat za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej - od osób nie korzystających z tych świadczeń osobiście, a więc na przykład od osób...
opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych /M.P. nr 33 poz. 184 ze zm./. 2. Od osób zobowiązanych do alimentacji jednostki...

II SA/Bk 470/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-27

aż do pełnego usamodzielnienia się, którym grozi wykolejenie moralno-społeczne lub które wykolejeniu temu częściowo uległy, oraz zapewniające opiekę i pomoc materialną...
jest zadaniem organów administracji samorządowej i z mocy art. 19 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań własnych powiatu. Jak wynika z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy...

III SA 1100/95 - Wyrok NSA z 1996-02-28

188,42 zł miesięcznie. Uznając tę trudną sytuację Prezydent W. przyznał mu dodatek mieszkaniowy; otrzymał także zapomogę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup...
przesłanki uzasadniające umorzenie zaległości. Zagrożona jest bowiem egzystencja rodziny korzystającej z pomocy społecznej. Upadek zakładu /spółki/ spowodował brak...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

i przeciwdziałaniu bezrobociu, obejmując wyjątkiem od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy także 'osoby pobierające na podstawie przepisów o pomocy społecznej...
Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest okresem podlegania tej osoby ubezpieczeniu społecznemu z tytułu...

II GSK 214/08 - Wyrok NSA z 2008-07-01

i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców jest zadaniem organów administracji samorządowej i z mocy art. 19 ustawy o pomocy społecznej należy...
do zadań własnych powiatu, a działalność taka może być prowadzona przez podmioty uprawnione, określone w art. 25 ustawy o pomocy społecznej., Tym samym, skoro prowadzenie...

II SA 119/96 - Wyrok NSA z 1996-04-25

na zapłacenie za energię elektryczną, w związku z czym został jej pozbawiony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w B. pomagał mu, wykupując mu konieczne lekarstwa. Z powodu...
tych nie wyjaśniają też opinie Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy i Rejonowej Rady Zatrudnienia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., Stanowisko takie narusza...

II SA/Sz 930/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-28

w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną...
na terenie Miasta (monitoring miejsc zagrożonych patologią społeczną) -[...] zł.', Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości...

II GSK 301/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

uzyskania dochodu i uniemożliwiało spłacenie należności. G. K. nie wykazał, że ubiegał się o dodatek mieszkaniowy czy też by korzystał z pomocy społecznej., Zdaniem Prezesa...
w Warszawie z dnia 15 maja 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 865/06 w sprawie ze skargi [...] Spółki Jawnej w W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 grudnia...

IV SA 517/92 - Wyrok NSA z 1992-07-24

pomocy społecznej, domów dziecka i placówek społeczno-wychowawczych. Zestawienie przepisów par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia pozwala wnioskować, że obowiązek ponoszenia...
, że zabezpieczenie powietrza przed zanieczyszczeniem wskutek używania pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi następuje za pomocą odrębnych środków, podjętych na podstawie odrębnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   25