Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

I GSK 650/18 - Wyrok NSA z 2018-05-10

od towarów i usług., Zarząd Województwa uznał, że oferty w których nie ujawniono kwoty podatku VAT i które nie podlegały wykluczeniu lub odrzuceniu z innych powodów, powinny...
gdy różnica pomiędzy kosztorysem ofertowym i ofertą dotyczyła jedynie wartości podatku od towarów i usług, ofert, w których nie ujawniono kwoty podatku VAT...

II GSK 2299/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

od towarów i usług., Decyzją z dnia [...] lutego 2014 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nałożył na E. S.A. karę pieniężną w wysokości 150.000 zł tytułem udzielenia zamówienia...
przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych...

V SA/Wa 2249/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

w ramach projektu wykonawcy) na podstawie faktur VAT - marża jest prawidłowe. Tego rodzaju faktury nigdy nie zawierają podatku od towarów i usług, co oznacza, że z punktu...
to, że w rozliczeniu pomiędzy nabywcą usługi a wykonawcą podatek od towarów i usług nie występuje., Jak wynika z akt sprawy, wszyscy czterej wykonawcy ulg turystycznych...

V SA/Wa 962/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-24

usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na kwotę 1.590. 000,00 zł, czyli poniżej progu 412.000 euro...
postępowania, a zatem nie można uznać, iż miały charakter nieprzewidywalny. Wzrost cen oferowanych na rynku towarów i usług jest rzeczą częstą, a uniknięciu niepożądanych efektów...

V SA/Wa 1969/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp 'podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone...
takie zamówienie, które łącznie spełnia trzy kryteria, 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),, 2...

V SA/Wa 2555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia...
deszczowej na osiedlu Ustronie,, - budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usług motoryzacyjnych [...], kolektora sanitarnego wzdłuż drogi nr [...], kolektora...

V SA/Wa 1425/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

(dwieście czterdzieści złotych) i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). 8 marca 2010 r. do Urzędu Zamówień...

II GSK 197/16 - Wyrok NSA z 2017-10-10

zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych...
zawierającego wymiary zewnętrzne autobusu. Zatem na podstawie tych dokumentów beneficjent był w stanie stwierdzić i zweryfikować czy zamawiane towary są zgodne...

III SA/Łd 593/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-19

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności...