Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

FSK 161/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-01

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30.10.2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 18.06.2001 r. Podatkowy organ...

FSK 591/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-24

. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 25 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę. FSK...
. na decyzję Izby Skarbowej w B. z 25 lipca 2000 r. (...) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych., Z uzasadnienia wyroku wynikało, że w 1997 r. Jolanta P. kontynuowała...

FSK 355/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-18

art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ulg częściowych, tj. udzielanych proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik spełniał...
wszystkie warunki do zastosowania ulgi w podatku dochodowym z tytułu praktycznej nauki zawodu., 2. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach...

FSK 592/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-24

Jolanty P. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 27 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę kasacyjną 2...
w Białymstoku oddalił skargę Jolanty P. na decyzję Izby Skarbowej w B. z 27 lipca 2000 r. (...) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych., Z uzasadnienia wyroku wynikało...

FSK 1121/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

wydanego w sprawie ze skargi Marii i Adama H. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 9 maja 2001 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. p...
i Adama H. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 9 maja 2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r., W dniu 31 marca 2004 r. radca prawny...

II FSK 596/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

w Opolu oddalił skargę Piotra K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 4 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, Urząd Skarbowy w N. określił Piotrowi K. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób...

II FSK 1116/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: 1) odrzucić skargę kasacyjną; 2) zwrócić działającemu z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektorowi...
podatku dochodowego od osób fizycznych., Minister Finansów - organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł skargę kasacyjną na powyższy wyrok wnosząc...

FSK 384/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-16

Zbigniewa T. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 24 stycznia 2003 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowy za 1999 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
Ordynacji podatkowej oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zarzut ten nie dotyczy bowiem zaskarżonego wyroku...

I SA/Bk 652/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-02-19

określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. oraz wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczek na podatek dochodowy za miesiące...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. oraz wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od lutego do listopada...

II FSK 1650/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów odrzuca...
.,) dalej u.p.p.s.a., oddalił skargę J.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 8 czerwca 2009 roku w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100