Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

III SA 7086/98 - Wyrok NSA z 1999-09-07

300 mld starych zł z podatkiem dochodowym od osób prawnych za styczeń 1994 r., Strona złożyła dwie korekty deklaracji VAT-7 za lipiec 1993 r. W pierwszej korekcie strona...
/ 4.391.814 zł/ i zadeklarowana została przez stronę jako kwota do przeniesienia na następny miesiąc., Właśnie o kompensatę kwoty 4.391.814 zł z podatkiem dochodowym wystąpiła...

I SA/Rz 16/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

netto. Do chwili złożenia wniosku - dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wątpliwości...
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości...

VI SA/Wa 1826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

podatkowej i miały wpływ na wysokość odsetek za zwłokę. Pominięto bowiem fakt wskazywany przez skarżącą, że niewykazanie należnego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży...
zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny do wysokości ich wartości z dnia nabycia spadku...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
14.226-00 koszty upomnienia [...]'., Rozliczenie tej kwoty nastąpiło według następujących zasad: podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
rozliczenia tej kwoty powołując się na zasady określone: w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością...

I SA/Bk 41/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-11

innych wierzytelności pieniężnych tj. nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe zawiadomienie doręczono Skarżącej w dniu [...] marca 2018 r. wraz z odpisem...

VI SA/Wa 3348/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany...
w regulacji prawnej w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, przy czym zasada ta ma zastosowanie także do zmian...

VI SA/Wa 1959/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

Trybunału Sprawiedliwości,, 3) złożeniem zeznania lub deklaracji prze podatnika podatku dochodowego, akcyzowego, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo...
państwowe oraz podatnika podatku od towarów i usług,, 4) złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)., Prezes UKE ostatecznie uznał...

VI SA/Wa 4267/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

wskazał bowiem, że ustawa - Prawo telekomunikacyjne nie zawiera odesłania ani do ustawy o rachunkowości, ani do ustaw o podatku dochodowym. W tej sytuacji, zdaniem organu...