Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

I SA/Gd 2099/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-08

. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 28 września 1999 r., (...) w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1994 - oddala skargę. Inspektor...
z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 r. stwierdził, że spółka zaniżyła wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę...

II GSK 226/20 - Wyrok NSA z 2022-09-02

przyznawana w sse w postaci zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych lub od podatku dochodowego od osób prawnych nie należy do 'dziedziny podatków...
strefie ekonomicznej stanowiących zwolnienie od podatku dochodowego (na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku...

I SA/Gd 1051/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-03

i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych /Dz.U. nr 18 poz. 106 ze zm./ określają obowiązek prowadzenia ewidencji środków...
do kosztów uzyskania przychodu kosztu poniesionego na nabycie koncesji., Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

zgromadzone w toku ponownego postępowania tj. z Urzędu Skarbowego K.-K., iż Bronisław G. w okresie od 27.03.1990 r. do 31.12.1991 r. był podatnikiem podatku dochodowego z tytułu...
., co wynika z informacji US K.-K. /że był podatnikiem podatku dochodowego/ oraz z informacji ZUS Oddział w K., że podlegał ubezpieczeniu społecznemu jako prowadzący...

II GSK 1424/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

z podatku dochodowego od osób prawnych jako formy udzielenia pomocy publicznej., W toku postępowania, w oparciu o protokół kontroli przedsiębiorcy nr [...] z [...] marca 2012...
zezwolenie i w konsekwencji skorzystała z przywileju, jakim jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności w strefie. Zatem...

III SA/Lu 477/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-23

z zapłatą podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem oceny o legalności tej decyzji nie zmienia fakt, że skarżący uregulował zaległości w podatku...
, iż J. S. zalega z zapłatą podatków - akcyzowego (w kwocie [...]zł) oraz od towarów i usług (w wysokości [...]zł) - stanowiących dochody budżetu państwa., Strona...

II GSK 5295/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

regulacji bezpośrednio zamieszczonej w art. 5 ustawy zmieniającej z 2003 r. i w aktach wykonawczych do tego zakresu regulacji ustawowej; tj. zwolnienie z podatku dochodowego...
z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, mogą być całkowicie zwolnione z podatku dochodowego w okresie równym połowie okresu, na jaki...

I SA/Łd 1219/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-13

. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 - art. 33 pkt 1 ustawy/ gdyż zdaniem skarżącego...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/. Zwolnienie przewidziane w znowelizowanym w 1993 r. art. 1...

II GZ 188/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

przy tym należy, że uzyskane za część roku 2006 przychody skarżącego objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym (85.800 zł) każą przypuszczać, iż będą one wyższe w skali...
w zgłoszonym sprzeciwie wskazał, iż ponosi wysokie koszty działalności (ZUS, podatki, paliwo), to jednak na poparcie takiego twierdzenia przedstawił jedynie umowę najmu...

II SA 2501/93 - Wyrok NSA z 1995-02-21

i zamiar rozwijania eksportu. Podejmowanie działalności gospodarczej w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem jest preferowane zwolnieniami od podatku dochodowego...
1   Następne >   2