Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

SA/Bk 146/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-06-24

, że samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem /art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. 1993 nr 90...
. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. - oddala skargę. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie...

I SA/Łd 829/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-02

Informacji Skarbowej z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją indywidualną z dnia 7 sierpnia...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika., Z akt sprawy wynika, że Skarżąca wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2021 r...

II GSK 194/15 - Wyrok NSA z 2016-06-07

albo umowy o świadczenie usług, prowadzącej jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, jest traktowany dla potrzeb opłacania podatku dochodowego jako przychód...
podatkowych, odnosząca się do kwalifikacji kontraktu menedżerskiego. Stosownie bowiem do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 1359/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-05

prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto, art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 1993 r., Nr 90...
gospodarczej nie można uznać, że wynajmującym jest osoba fizyczna, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

VI SA/Wa 2445/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), jednym z warunków zaliczenia przychodów do źródła, jakim...
z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze są, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób...

II GSK 3640/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

przychody grudzień 2001r., lipiec, sierpień 2002r., lipiec, sierpień, grudzień 2003r., lipiec, sierpień 2004-2010 i za te okresy uiściła podatek dochodowy...
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2002r. nr 141, poz. 1183), zwanej nowelizacją z 2002r.;, 2. niewłaściwe...

VI SA/Wa 2810/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-27

deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy - jeżeli została złożona lub kopii zapisów z księgi przychodów i rozchodów) oraz dokumentu wskazującego na wysokość dochodu...
osiągniętego przez skarżącego w 2012 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np. kopii ostatniej złożonej w 2012 roku deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy...

VI SA/Wa 1517/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-11

Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...] listopada 2008 r., w którym stwierdzono, iż skarżąca M. M. dokonała rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zeznaniu PIT-28 za 2000 r. Ponadto z pisma tego wynikało...

VI SA/Wa 1757/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie...
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)., H. D. nie zgadzając się z powyższą decyzją złożyła skargę...

VI SA/Wa 408/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

. Wspomnianą zmianą ustawy z 2000 r. nadano nowe brzmienie art. 12 i wskazano w nim, że dochody z działalności w strefie są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach...
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych, a wielkość zwolnień podatkowych określają przepisy rozporządzenia ustanawiającego strefy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14