Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

I SA/Rz 624/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-09

Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora...
(dalej: Dyrektor KIS) rozpoznał jej wniosek o wykładnię przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r...

III SA 8042/98 - Wyrok NSA z 1999-09-15

rolnicza nie została wprawdzie zdefiniowana o ustawie o podatku rolnym i dlatego sięgnąć należy do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych...
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 ze zm./, od obowiązku uiszczenia podatku rolnego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał częściowo zasadność...

II SA/Po 842/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

-spożywczemu;, 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym...
od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi...

II SA/Lu 179/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-09

i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym...

II SA/Ke 439/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

, a także grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób...
fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei gruntami leśnymi, w rozumieniu ww. ustawy (art. 2 ust. 2), są grunty: określone jako lasy w przepisach o lasach...

II SA/Wr 112/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-31

- Departament Środków Towarzyszących i Infrastruktury Wsi w W. comiesięczny ekwiwalent zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 16 wskazywanej...

II OSK 2735/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

do rozwijania prowadzonej działalności jest naturalnym procesem, właściwym wszystkim dochodowym przedsięwzięciom, natomiast z pewnością nie spełnia przesłanki...
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw...