Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

zatrudnionego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm. Obecnie obowiązuje tekst...
. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 19 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

Po upływie okresu zwolnienia podatkowego, przedmiotem rozliczeń podatkowych stają się zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
(...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku...

I SA/Lu 321/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-28

W przypadku poniesienia straty przez spółki z udziałem zagranicznym, których to dochód /z mocy prawa/ podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, możliwość rozliczenia...
tej straty, oceniać trzeba stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./., Zarówno...

III SA 382/96 - Wyrok NSA z 1997-08-20

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86...
ze zm./. oddala skargę. Decyzją z 12.11.1995 r. Urząd Skarbowy w W. określił Spółce z o.o. 'A.' zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1992 od lokaty...

FSK 2490/04 - Wyrok NSA z 2005-11-04

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 listopada...
. I SA/Łd 906/03 w sprawie ze skargi Spółki z o. o. 'W.' w Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 21 maja 2003 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

SA/Gd 33/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-03-21

przepisów do żądania, aby okres zwolnienia ich od podatku dochodowego został przedłużony do lat trzech. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
'B' w G. rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1981 r. i decyzją Prezydenta Miasta G. z dnia 12 października 1981 r. uzyskało zwolnienie od podatku dochodowego...

U 2/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-04

. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./, w szczególności z jej art. 1, art. 5-6 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustalonym...
mających na celu opodatkowanie podatkiem dochodowym różnic kursowych, uznać należy za akty normatywne w rozumieniu powołanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK. W orzeczeniu...

III SA 2368/92 - Wyrok NSA z 1993-04-28

-Usługowo-Handlowego dotyczącego dodatkowego zwolnienia od podatku dochodowego., Spółka, utworzona na podstawie zezwolenia Prezesa Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych...
z dnia 5 czerwca 1989 r., korzystała z trzyletnich wakacji podatkowych w podatku dochodowym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...

III SA/Wa 1154/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób...
w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. oraz dochodów...

I SA/Wr 2806/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-08

' w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
. o kontroli skarbowej /Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 ze zm./ i art. 7 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   10