Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych w 2021 roku oddala skargę...
poboru należnych w 2021 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą., Z akt sprawy i uzasadnienia...

I SA/Go 186/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-05-05

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. I.K., wniosła skargę na decyzję Naczelnika...
zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w kwocie 79.190 zł., W skardze tej, na podstawie art. 61 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

I SA/Gd 1051/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-03

i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych /Dz.U. nr 18 poz. 106 ze zm./ określają obowiązek prowadzenia ewidencji środków...
do kosztów uzyskania przychodu kosztu poniesionego na nabycie koncesji., Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II GSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

jedynie dla osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin;, 3. art. 7, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz art. 13b ust...
korzystającym z drogi, tj. mieszkańcom Szczecina, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

II SA/Go 234/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-13

. W uzasadnieniu organ wskazał, że F.M. zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej za okres od stycznia...
, że nie jest prawdą, iż zalega z zapłatą zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej za okres od stycznia 2005 r. do lutego 2012 r...

II GSK 578/08 - Wyrok NSA z 2009-01-06

podniesiono, że bezpodstawnie Sąd I instancji powołał się na praktykę stosowaną w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których deklaracje podatkowe uważa...
bardzo istotną okoliczność. Otóż, w przeciwieństwie do przepisów podatkowych dotyczących składania zeznań przez podatników, w tym omawianego art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

egzekucyjne. Z kolei Naczelnik US poinformował, że Spółka rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i składa zeznanie podatkowe CIT-8, z podatku od towarów...
i usług składa deklaracje VAT-7 oraz deklaruje i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń zatrudnionych w firmie pracowników składając...

III SA/Łd 455/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-11

niezachowania kryterium podatkowego, tj. osiąganie przez ubezpieczonego rolnika dochodów z tytułu, od których podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy przekraczał roczną...
, a jest objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS, ponieważ kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności...

III SA/Po 1634/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-05

dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r...
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.), polegają na: 1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w: a) ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku...

VI SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-12

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w art. 23a - 231 odrębne zasady opodatkowania umów leasingu. Jednakże oświadczeń właścicieli...
pojazdów żadną miarą nie można uznać za umowę leasingu określoną w art. 23a - 231 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W skardze na powyższą decyzję skierowanej...
1   Następne >   +2   +5   10