Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I SA/Gd 323/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-08

. Oddział w G, nie pobrał od dochodów ze stosunku pracy zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym 1993, uzyskanych w wyniku otrzymania przez pracowników kredytów...
, a odsetkami ogólnie stosowanymi przez Bank dla tego rodzaju umów /wobec klientów/ stanowi dochód pracowników Banku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym - określił...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Banku Spółdzielczego w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 5 października 1992 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1991 r...

SA/Bk 291/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

, jakiej należałoby oczekiwać (...)', o czym stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
./., Odsetki nie naliczone należy zaliczyć do przychodów dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych /argumentum a contrario z treści cytowanego przepisu...

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ za rażąco...
z dnia 11 maja 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżony wyrok...

SA/Po 3010/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

uzyskania kredytu na warunkach preferencyjnych., 3. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie może być miarodajne przymierzenie się do stopy...
nabycia kredytu przez bank komercyjny. Bank komercyjny natomiast udostępnia kredyty potencjalnym klientom z odpowiednią marżą., 4. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego...

SA/Bk 1181/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-25

Zwolnienie z podatku dochodowego dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 21.08.2000 r...

SA/Po 896/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-10-19

. Urząd Skarbowy decyzją z 28.1.1994 r. ustalił Bankowi Spółdzielczemu w upadłości podatek dochodowy za okres od 1.1. do 30.11.1993 r. w kwocie 1.617.255.000 zł...
zaliczek na podatek dochodowy, do czego była zobowiązana zgodnie z art. 7 ust. 4 i art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 204 Prawa upadłościowego...

III SA/Wa 72/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-18

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. 'd' ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, bank ma prawo...
na wątpliwe kredyty do kosztów uzyskania przychodów jest spełnienie przez nich rygorów określonych w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sygn. akt...

III SA 1469/93 - Wyrok NSA z 1994-06-17

Udzielone na korzystniejszych warunkach kredyty są przychodem ze stosunku pracy przewidziane przez art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
, którą zapłaci podatnik - kredytobiorca podlega podatkowi dochodowemu. H. S. wystąpiła do Urzędu Skarbowego w S. o uznanie nieistnienia obowiązku podatkowego i zwrot...

I SA/Gd 561/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-15

'A'. z siedzibą w G. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowego rozliczania kosztów., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...
1   Następne >   +2   4