Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie), jak to wywiódł w wyroku z dnia 6 listopada 2003 r. Sąd Najwyższy, dopuszczając w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych...
fizycznej linii kolejowej, nie zaś jej likwidacji 'prawnej'., Dodatkowo Spółka podniosła, że jako osoba prawna, podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

podniosła, że jako osoba prawna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednak w przypadku wydania decyzji, czy zarządzenia o likwidacji linii kolejowej...
ze skargi spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012 I. uchyla...