Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

/art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/., 3. Od 1 maja 1991 r. fundacje...
mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. swoje dochody przekazują na cele...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

1. Fundacje mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku...
w postaci odsetek. oddala skargę w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja Własności Prywatnej 'S.S.' powołana została aktem notarialnym z dnia 1...

SA/Po 3045/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ dokonał przypisu dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./., W odwołaniu...

III ARN 93/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

Nie odlicza się od podstawy wymiaru podatku dochodowego darowizn na rzecz fundacji, powołanych do realizacji celów gospodarczo użytecznych. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu...
sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Automatyzacji (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie podatku dochodowego za 1990 rok na skutek rewizji nadzwyczajnej...

FSK 189/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Społecznej 'G.' w L. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 4 lutego 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
., Decyzją z dnia 19 października 2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej określił Fundacji zaległość podatkową w podatku dochodowy od osób prawnych za rok 1999. W uzasadnieniu...

III SA 1455/99 - Wyrok NSA z 2001-01-26

nie są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych., Chybione są zatem zarzuty strony skarżącej dotyczące naruszenia przez organ skarbowy w zaskarżonych decyzjach przepisów art...
. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482...

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

1. Dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, 2. W świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust...

FSK 188/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654...
Skarbowej w L. z dnia 4 lutego 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania WSA...

III RN 127/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1995-1997, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich...

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ stanowi o zwolnieniu dochodu od podatku a nie o zwolnieniu podatników z podatku...
. z dnia 27 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. -oddala skargę kasacyjną, (...) Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu...
1   Następne >   3